Archeologie

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Cílem studijního oboru je vychovávat absolventy zaměřené na pravěkou a středověkou archeologii na bázi teoretických i praktických poznatků, odpovídajících současné úrovni rozvoje vědního oboru. Studium se bude orientovat na pravěkou a středověkou archeologii českých zemí (s nezbytnými přesahy do střední Evropy) a to především z hlediska heuristického. Tato výuka je soustředěna v povinných předmětech a doplněna širokou škálou dalších doplňujících předmětů. Student získává v rámci studia základní znalosti a dovednosti manažerské, technické, informatické, přírodovědné, historické, muzejnické a památkářské a pochopení jejich vzájemných souvislostí v rámci archeologie jako odborné činnosti (nauky), nezbytné znalosti teorie a metod přípravy a realizace archeologického výzkumu a základního zpracování jeho výsledků. Součástí studia je osvojování teoretických konceptů oboru, archeologického klasifikačního systému a jeho náplně (hmotné kultury pravěku a středověku) v rámci středoevropském. V průběhu studia se seznámí s problematikou archeologické památkové péče, tvorby a ochrany archeologických sbírek i zásad jejich využití jako pramenů odborné činnosti i součásti kulturního dědictví.

(?)

Absolventi budou schopni organizovat a vést terénní archeologický výzkum a jeho dokumentaci, zpracovávat jeho výsledky prostřednictvím nálezové zprávy, vést, popř. sami provádět konzervaci archeologických nálezů, tvořit, uchovávat a prezentovat muzejní sbírky. Zpracovat heuristicky archeologické prameny, interpretovat je a realizovat ze své odborné činnosti publikační výstupy.

Absolvent se uplatní jako technik, dokumentátor, konzervátor na archeologických a příbuzných pracovištích v muzeích, institucích památkové péče, ústavech Akademie věd ČR a na vysokých školách. Nalezne uplatnění i v občanských sdruženích, zabývajících se archeologií, v oblasti cestovního ruchu, při ochraně kulturního dědictví ve státních úřadech a samosprávě.

(?)

N7109 Archeologie

(?)
2
Aktivní studenti
2

Specifikace oboru

Obor: Archeologie
Zkratka: Arch
Kód: 7105R001
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7109 B7109 Arch Archeologie

Ke studiu již nelze přijímat.

Nejčastěji zapisované předměty