Archeologie

Doktorské kombinované, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu problematiky středoevropské archeologie v kontextu pravěkých a středověkých dějin, zejména ve vztahu k otázkám, týkajícím se území dnešního Slezska a jeho evropských souvislostí. Studium bude mít specializační charakter. Je určeno absolventům magisterského studia archeologických studijních oborů, zejména z praxe (VŠ, Archeologické ústavy AV ČR, muzea, Ústavy arch. pam. péče, Národní památkový ústav, archeologické veřejně prospěšné společnosti), ale počítá se i s prezenčním studiem pro vynikající absolventy, přímo navazujícím na magisterský stupeň.

(?)

Absolvent je schopen aktivně a samostatně vědecky bádat a uskutečňovat samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu problematiky středoevropské archeologie v kontextu pravěkých a středověkých dějin, zejména ve vztahu k otázkám, týkajícím se území dnešního Slezska a jeho evropských souvislostí. Má zkušenost s účastí na každoročních celostátních doktorandských seminářích včetně prezentace výsledků realizace doktorské práce a na mezinárodní konferenci (podle specializace).Součástí jazykové výuky ve dvou cizích jazycích je také příprava odborného článku v cizím jazyce do tisku.

Absolvent je kvalifikovaný vědecký pracovník, působící zejména na pracovištích Akademie věd a vysokých školách, může také zastávat přiměřené funkce v dalších typech institucí, zabývajících se archeologií a archeologickými nálezy (zejména ústavy památkové péče, muzea, občanská sdružení), může také hledat uplatnění na vyšších pozicích státních a samosprávných úřadů při správě a ochraně národního kulturního dědictví.

(?)

---

(?)
1
Aktivní studenti
2

Specifikace oboru

Obor: Archeologie
Zkratka: Archk
Kód: 7105V001
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P7109 P7109 Arch Archeologie

Nejčastěji zapisované předměty