Kulturní dědictví v regionální praxi

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Obor z oblasti historických věd je koncipován s akcentem na prohloubení spolupráce s praxí a přípravu absolventů s perspektivou uplatnění absolventů na trhu práce v oblasti kultury, kulturní historie a služeb. Reaguje na požadavky praxe v kontextu podpory rozvoje regionů se specifickými problémy a rysy, podpory vzdělávání a kulturně historické kultivace společnosti, práce s osobami se specifickými potřebami a klientskými požadavky, stejně jako historizace, prezentace a didaktizace kulturního dědictví v celé jeho šíři. Cílem oboru je připravit absolventa disponujícího potřebnými teoretickými znalostmi a profesními dovednostmi, otevírajícími mu možnosti uplatnit se v praxi a reagovat na potřeby trhu práce, včetně restrukturalizujících se provinčních regionů s potenciálem k rozvoji v oblasti terciální sféry.

(?)

Absolvent magisterského stupně disponuje základními znalostmi z českých a obecných dějin a hlubšími znalostmi z problematiky kulturního dědictví a jeho segmentů s vědomím jeho lokálních proměn a významu v současné každodennosti, zejména v regionální praxi se zaměřením na volnočasové a vzdělávací aktivity včetně realizace poznávacích, turistických produktů, širokého spektra uživatelů, včetně osob a skupin se specifickými potřebami a požadavky. Vnímá kulturní dědictví a možnosti jeho využívání a uplatnění v legislativních a administrativně správních souvislostech. Disponuje současně dovednostmi, jak kulturní dědictví zpřístupnit formou edukačních a poznávacích produktů veřejnosti, popularizovat je a vyzdvihnout jeho význam a přispět tak k jeho poznání a odvozeně i k jeho ochraně. Disponuje předpoklady reagovat na požadavky trhu práce být flexibilní a přizpůsobit se specifickým potřebám institucí v regionech. Díky jazykovým znalostem je připraven komunikovat v rámci zahraniční, zvl. příhraniční spolupráce. Vynikající absolvent může pokračovat v přípravě k získání titulu PhDr., nebo ve studiu doktorského studijního programu, oboru zejména v historických a příbuzných vědách.

Absolvent se uplatní ve vzdělávacích zařízeních pro děti, mladistvé i dospělé, v institucích z oblasti volnočasových aktivit (regionální informační centra, cestovní agentury), v lázeňských a rekreačních zařízeních s edukačními programy. Je schopen pracovat s klienty různého věku, sociální skladby a požadavků, včetně osob se specifickými zájmy a potřebami. Uplatní se v historických a kulturních institucích (zvl. regionální muzea a galerie, zařízení památkové péče, kulturní střediska) na postech řídících pracovníků a samostatných specialistů s vyššími kompetencemi v oblasti kulturního dědictví a práce s klienty, jako vedoucí programů a návštěvnického provozu, dále v institucích státní správy a samosprávy se zaměřením na kulturní dědictví, stejně jako v soukromé sféře, včetně humanitně zaměřených organizací. Vynikající absolvent může pokračovat v přípravě k získání titulu PhDr., nebo ve studiu doktorského studijního programu, oboru zejména v historických a příbuzných vědách.

(?)

P7105 Historické vědy a další příbuzné programy

(?)
0
Aktivní studenti
21

Specifikace oboru

Obor: Kulturní dědictví v regionální praxi
Zkratka: KDvRP
Kód: 7105T091
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7106 N7106 HiSt Historická studia

Ke studiu již nelze přijímat.