Kulturní dějiny

Rozbalit vše

Absolvent je vybaven teoretickými znalostmi o kulturním vývoji Evropy s akcentem na české země a středoevropský prostor, se zaměřením na antropologické vnímání dějin, osvojil si poznatky o vývoji, struktuře a kulturních specificích společnosti a jejích vrstev v jednotlivých dějinných etapách, zejména ve vztahu k jejich každodennosti, mentalitě, projevům duchovní kultury ad. Disponuje rovněž praktickými dovednostmi v oblasti práce s informačními zdroji, zejména s literaturou a prameny písemného, ikonografického a orálního charakteru, dokáže prezentovat výsledky odborného výzkumu. Významnou složkou profilu absolventa jsou v této souvislosti znalosti trendů současné české a evropské historiografie a metodologie, včetně aktuálních přístupů uplatňovaných v oblasti kulturních dějin.

Absolvent oboru Kulturní dějiny nachází uplatnění v odborných vědeckých a kulturních institucích (archivy, muzea, ústavy památkové péče atd.), v orgánech státní správy a samosprávy, v oblasti ochrany kulturního dědictví, v mediální sféře, v neziskovém i soukromém sektoru. Nejlepší z absolventů jsou připraveni pokračovat ve studiu doktorských studijních oborů v oblasti historických věd a příbuzných disciplín.

Odborný / samostatný nebo řídící pracovník, výzkumný pracovník v historických, kulturně historických, muzejních, archivních, památkových aj. institucích (např. vědecko-výzkumný pracovník, archivář, kurátor, památkář), odborný referent, specialista ve veřejné správě a samosprávě, zaměstnanec v mediální sféře (redaktor).

(?)

Doktorský studijní program P7105 Historické vědy, studijní obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Kulturní dějiny
Zkratka: KDRig
Kód: 7105T035
Typ: rigorózní řízení
Titul: PhDr.
Akreditace: do 1. 11. 2021
Program: N7105 N7105 HiVe Historické vědy