ARTAVTNP34 Marketing kultury a fundraising

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marek Ševčík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Ševčík, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc. (cvičící)
Garance
Mgr. Marek Ševčík, Ph.D.
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Čt 8:05–8:50 D2
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ARTAVTNP34/A: Čt 8:55–9:40 D2, M. Ševčík
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
K zapsání předmětu nejsou určeny žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je uvést studenty do základů problematiky financování organizací neziskového sektoru a seznámit je s možnostmi vícezdrojového financování. Hlavní důraz je kladen na správné zpracování grantových žádostí a na představení jednotlivých grantových schémat dostupných pro žadatele v České republice. Studenti budou schopni vyhledávat zdrojové příležitosti pro neziskové organizace, využívat fundraisingové metody k získávání finančních prostředků a zpracovávat základní grantové žádosti.
Výstupy z učení
Základní principy fungování různých typů organizací zabývajících se produkty a projekty z oblasti kultury, jejich legislativní úprava v ČR a možné způsoby financování. Teoretická východiska aplikovaná na konkrétní kulturní projekty z praxe (především v zemích V4). Obsah, význam a metody fundraisingu nestátní neziskové organizace.
Osnova
 • 1. Základy marketingu 1
 • 2. Základy marketingu 2
 • 3. Marketingové komunikace 1
 • 4. Marketingové komunikace 2
 • 5. Marketingové komunikace v digitálním prostředí
 • 6. Principy fundraisingu
 • 7. Grantový systém ČR a EU
 • 8.-12. Praktické osvojování fundraisové politiky – případové studie a získávání prostředků pro reálné projekty
 • 13. Opakování
Literatura
  povinná literatura
 • CICONTE, B., JACOB, J. G. Fundraising Basics - Complete Guide. Sudbary. MA: Jones and Bartlett Publishers, 2009. info
 • SMOLÍKOVÁ, M. Management umění. Praha: VŠUP, 2008. info
 • BURDA, J. Fundraising pro začátečníky. Praha: Národní institut dětí a mládeže, 2007. info
 • NORTON, M. Praktický průvodce fundraisingem pro neziskové organizace. Praha: Nadace VIA, 2003. info
  doporučená literatura
 • BRAY, I. Effective Fundraising for Nonprofits. California: Delta Printing Solutions, 2010. info
 • DVOŘÁK, T. Nadace a nadační fondy: text zákona s poznámkami. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. info
 • BOUKAL, P. Nestátní neziskové organizace (teorie a praxe). Praha, VŠE, 2009. ISBN 978-80-245-1650-9. info
 • HAGOORT, Giep. Umělecký management v podnikatelském stylu. Praha, 2009. ISBN 978-80-7437-008-3. info
 • JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění: [art marketing v praxi]. Praha, 2008. ISBN 978-80-247-2724-0. info
 • HLOUŠEK, J. Manažer v sociálních službách - Fundraising. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. info
 • POLAČKOVÁ, Z. Fundraisingové aktivity - jak získat finanční prostředky od místní komunity. Praha: Portál, 2006. info
 • PEŠOUTOVÁ, M. a kolektiv. Zaměstnanostní projekty a fundraising. Brno: Drom, 2004. info
 • ČEPELKA, O. Průvodce neziskovým sektorem Evropské unie. I. Díl. Liberec: Omega, 2003. info
 • ČEPELKA, O. Průvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. Díl. Liberec: Omega, 2003. info
 • KOTLER, P. Marketing management. Praha: Grada, 2001. info
 • GOULLI, R., FRIČ, P. Neziskový sektor v České republice. Praha: Eurolex Bohemia, 2001. info
 • REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Praha: Ekopress, 2001. ISBN 80-86119-41-6. info
 • KOLÁŘ, R. Fundraising - pořádání benefičních akcí. Praha: Informační centrum nadací a jiných nezisk, 2000. info
 • RAUHE, H., AUST, N., DEMMER CH. Kulturmanagement: Theorie und Praxis einer professionellen Kunst. Berlín, 1997. info
 • LEDVINOVÁ, J. Fundraising z místních zdrojů. Baltimore: The John Hopkins University Institute, 1996. info
 • Hannagan, T. J. Marketing pro neziskový sektor. Praha: Management Press, 1996. info
 • DUBEN, R. Neziskový sektor v ekonomice a společnosti. Praha: Codex Bohemia, 1996. ISBN 80-85963-19-1. info
 • DRUCKER, P. F. Řízení neziskových organizací. Praha: Management Press, 1994. ISBN 80-85603-38-1. info
Metody hodnocení
realizace konkrétního fundraisingového projektu, pravidelná docházka (75 %)

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/ARTAVTNP34