KLJAP421 Angličtina 4

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. René Kron, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
KLJAP320 Angličtina 3
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Angličtina 4 navazuje na předmět Angličtina 3 a jeho cílem je i nadále rozvíjet již získané znalosti studentů. Důraz je kladen na gramaticko-lexikální stránku jazyka a harmonický rozvoj všech čtyř jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) tak, aby studenti srozumitelně a gramaticky správně komunikovali v běžných situacích ústní i písemnou formou na dané jazykové úrovni. Probíraná témata odrážejí okruhy 7 a 8 doporučené literatury. Tato témata budou rozšířena o další doplňkové materiály odrážející specifické potřeby studentů tak, aby prohlubovaly znalosti studovaného oboru, ale také znalosti o anglicky mluvících zemích v Evropě i ve světě a upevňovaly vědomí existence rozlišných kultur a společností současného multikulturního světa. Předmět je zakončen zápočtovým testem. Výstupní úroveň předmětu odpovídá stupni B1.2.2 a cílem celé série předmětů Angličtina I-V je, aby studenti dosáhli jazykové úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Výstupy z učení
Na konci kurzu student prokáže: - dosažení jazykové úrovně B 1.2.2 dle Společného evropského referenčního rámce, - schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni B1.2.2 o tématech a činnostech nejen z běžného života, ale také v situacích vyššího sociálního charakteru, např. studium, cestování, atp. - schopnost argumentovat v neformálním i ve formálním diskursu o známých i méně známých tématech za použití vhodné slovní zásoby, - schopnost rozeznat a použít různé typy zejména neformálních funkčních stylů, - schopnost komunikovat v písemném projevu neformální korespondenci na řadě typů osobních dopisů či elektronických zpráv, ale také ve formálním písemném styku při psaní životopisu, pozvánky či rezervace, - schopnost používat gramatické jevy na dané úrovni, - schopnost sledovat prezentaci na různá témata, zapojit se do diskuse, přednést prezentaci na známé téma z oboru.
Osnova
  • 1. Giving it away (money vocabulary and cash machines, phrasal verbs with away and back) 2. Types of phrasal verbs (with no object, with an object – separable/inseparable) 3. When luck comes to town (pronunciation and linking of phrasal verbs) 4. Going out and staying in (live entertainment vocabulary: a concert/a play/a sporting event ) 5. Verb patterns (infinitive with or without to, gerunds) 6. Writing a review (“A sports event review” – good and bad points, giving details, value for money, summary) 7. Practical English (social English phrases for talking about house rules, British vs. American English) 8. Looking after yourself (keeping fit, beauty treatments, at the hairdresser’s or barber’s) 9. Wellbeing centres (have something done, sentence stress and rhythm) 10. The rest is history (history vocabulary, historical films and TV series) 11. A guided tour (the passive, impersonal you) 12. Revision (grammar and vocabulary of Unit 7 and 8, “The Globe Theatre” – watching a short film) 13. Credit test
Literatura
    povinná literatura
  • LATHAM-KOENIG, Ch, C OXENDEN a M BOYLE. English File Intermediate Plus Student’s Book. Oxford: Oxford University Press, 2014. ISBN 978-0-19-455831-0
    doporučená literatura
  • REDMAN, S. English Vocabulary in Use, pre-intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. ISBN 0-521-55737-2
  • MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge, 2006. ISBN 0521537622
Výukové metody
Nácvik jazykových/komunikačních dovedností (ústní i písemnou formou) Skupinová a kooperativní výuka.
Metody hodnocení
Písemný test. Ústní zkouška. Docházka na semináře (75%), aktivní přístup.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Předmět je ukončen zkouškou. Podmínkou přistoupení ke zkoušce je získání zápočtu, který studenti získají na základě domácí přípravy, aktivní účasti v seminářích, prezentace vybraného tématu před skupinou a písemného testu (70% úspěšnost). Studenti tohoto předmětu mají závaznou 75% docházku.
Předmět může být zapsán pouze po získání zápočtu z předcházejícího semestru.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.