UBKDX016 Česká literatura 19. století 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/6/0. Cvičení 6 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
! UBKD0016 Dějiny české literatury II/1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výklad je zaměřen na problematiku národního obrození, kdy se formoval národní jazyk, literatura a národní vědomí v souladu s evropskými myšlenkovými proudy.
Osnova
 • V zimním semestru přednáška zahrnuje literaturu národního obrození (léta 1774 - 1858). Výklad sleduje především vývoj literatury, kultury a českého uvědomování i sebevědomí v jednotlivých etapách národního obrození, jakož i myšlenkový přínos po sobě následujících generací. Cílem je rovněž zachytit vývoj žánrů zejména ve smyslu umělecké hodnoty, a to nejen v rozpětí próza, poezie, drama, ale i literární kritika a publicistika. Zřetel je věnován také podchycení širšího literárního proudu, který ve své době tvořili překladatelé, nakladatelé, časopisecká produkce a také společenský život (bály, plesy, besedy, salony, ochotnická představení aj.). Na tomto pozadí potom plastičtěji vynikají výrazné osobnosti typu Dobrovský, Jungmann, Kollár, Čelakovský, Šafařík, Palacký, ale i stěžejní dobové diskuse a spory (spor o prozodii, první spory o pravost Rukopisů ve spojitosti s osobností J. Dobrovského, polemika o Máchovo dílo apod.).
  Seminář navazuje VÝHRADNĚ na přednášky. V zimním semestru studenti vypracují a přednesou referáty z doporučené literatury a pramenů, které podle zadání již sami vyhledají v knihovnách a archivech. Cílem semináře je, aby si posluchači doplňovali dovednosti po stránce tematické, faktografické a stylistické a zároveň si osvojili práci s různými typy sekundární literatury - monografiemi o autorech, teoretickými i literárněhistorickými studiemi, korespondencí, deníky, memoáry apod. Témata jsou pak zřetězována do cyklů tak, aby se v nich uplatnily také proměny v hodnocení významných osobností českou literární kritikou i společenským povědomím, nebo aby se v nich promítla problematika, vycházející z nových poznatků, či otázka bourání stabilizovaných mýtů, jak je tomu v případě K. Havlíčka Borovského.
  Příklady referátů, resp. seminárních prací (doc. Vlašínová):
  1) Dobrovského nauka o verši a její projekce u Puchmajerovy družiny
  2) Klicperův Točník a masová zábavná četba raného obrození
  3) Palackého pojetí dějin - zvláště českých a jejich využití v beletrii
  4) Sentimentální povídka v českém prostředí
  5) K.H.Mácha očima svých současníků
  6) Máchův odkaz a jeho interpretace v 2.pol.19.stol
  7) Mácha v interpretaci surrealistů (sb. Ani labuť ani lůna)
  8) Srukturalistické rozbory Máchova díla ( R.Jacobson, J. Mukařovský)
  9) Mýtus Božena Němcová
  10) Realita a sen v Babičce B.Němcové
  Vybraná témata seminářů (dr. Chrobák):
  1) Periodizace literárních dějin národního obrození: milníky a problematické body. Kdo co určuje periodizaci literatury?
  2) Rané povídky národního obrození: od starší české literatury k literatuře 19. století.
  3) Lyrika českého národního obrození: Jirátova koncepce a typologie poezie tohoto období, její hodnota v dnešním stavu bádání.
  4) Josef Dobrovský: Dějiny české řeči a literatury: mezi lingvistikou a literární historií. Místo analýzy v popise vývoje české literatury u Dobrovského.
  5) Josef Dobrovský: prozódie česká: základní znaky Dobrovského návrhu, možnosti užití, spory o versologické systémy.
  6) Václav Thám: Básně v řeči vázané-versologická analýza.
  7) Puchmajerovci: podoby české poezie po Dobrovského prozodii. Jednotlivé tvůrčí typy.
  8) J. H. A. Gallaš: Mé žalosti a mé bolesti - nad neznámou podobou obrozenské literatury, svérázný typ pamětí v Gallašově vyprávění. Prvky komické, satirické i magické.
  9) Polákova Vznešenost přírody: první vzmach obrozující se literatury (typ verše, tematická a jazyková analýza)?
  10) Spory o Rukopisy 1: nad texty RKZ. Analýzy versologická, tematická, jazyková.Literatura
  povinná literatura
 • VLAŠÍNOVÁ, D. Dějiny české literatury 19. století. II. díl (1815 - 1830). Opava, 1999. info
 • VLAŠÍNOVÁ, D. - PAVERA, L. Dějiny české literatury 19. století. I. díl (1775 - 1814). Opava, 1997. info
 • JANÁČKOVÁ, J. Česká literatura 19. století: Od Máchy k Březinovi. Praha, 1994. info
 • POLÁK, J. Česká literatura 19. století. Praha, 1990. info
 • Dějiny české literatury II. Literatura národního obrození. Praha, 1960. info
Informace učitele
Seminář doc. Vlašínové:
Aktivní účast na semináři, tolerují se 3 neomluvené absence.
Přednesení referátu.
Přepracování referátu do podoby seminární práce a její odevzdání v zápočtovém týdnu.
Seminář dr. Chrobáka:
Podmínky pro udělení zápočtu studenti splní do konce zápočtového týdne, případné náhradní termíny budou vypsány ve zkouškovém období zimního semestru.
Semináře budou vedeny VÝHRADNĚ formou diskuze nad konkrétními díly 1. pol. 19. stol. Do diskuze se budou zapojovat všichni studenti, jeden z nich (referující) navíc na úvod přednese referát, který otevře témata pro diskuzi.
Referáty nebudou sestávat z výpisků z odborné literatury, tato pomůže studentům toliko k orientaci v problému. Literaturu a prameny si musí být studenti schopni obstarat sami.
Podmínkou udělení zápočtu je AKTIVNÍ účast studentů na semináři, referát, seminární práce (odevzdaná nejpozději v zápočtovém týdnu buď vytištěna, nebo elektronicky na adresu jakub.chrobak@seznam.cz), ve které student svůj referát rozpracuje do podoby studie se všemi náležitostmi formálními i stylistickými.
Pokud studenti neprojeví schopnost verbalizovat své čtenářské zážitky, bude podmínkou udělení zápočtu též komplexní literárněhistorický a literárněinterpretační test.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKDX016