UBKKDBP013 Cizí jazyk 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petr Hájek (cvičící)
Mgr. Barbora Hamplová (cvičící)
PhDr. René Kron, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Sabina Višnická (cvičící)
Garance
Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UBKKDBP013/A: Út 10:35–12:10 H3, P. Hájek
UBKKDBP013/B: St 11:25–13:00 M8, B. Hamplová
UBKKDBP013/C: Po 15:35–17:10 M8, B. Hamplová
UBKKDBP013/D: St 15:35–17:10 H3, B. Hamplová
Předpoklady
Předmět je určen studentům, kteří nemají němčinu/angličtinu jako hlavní obor.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti mají možnost vybrat si ze dvou cizích jazyků (anglický, německý). Semináře cizího jazyka jsou orientovány na praktické dílčí zvládnutí daného jazyka v jeho mluvené i psané podobě. Cílem předmětu je rozšířit znalost studentů v oblasti lexikální, gramatické i syntaktické s důrazem na komunikativní funkci a harmonický rozvoj všech čtyř jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení). Studenti jsou seznamováni se systémem jazyka v jeho běžném užívání s aplikací zajímavých, oborově zaměřených textů (četba, poslech) a se způsoby tvoření a obohacování odborné slovní zásoby. Semináře vedou studenty k uvědomělému a cílevědomému používání jazyka v komunikaci jak z hlediska plynulosti, tak správnosti. ANGLICKÝ JAZYK: Předmět Anglický jazyk II. navazuje na předmět Anglický jazyk I. a jeho cílem je i nadále rozvíjet již získané znalosti studentů. Důraz je kladen na gramaticko-lexikální stránku jazyka a harmonický rozvoj všech čtyř jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) tak, aby studenti srozumitelně a gramaticky správně komunikovali v běžných situacích ústní i písemnou formou na dané jazykové úrovni. Probíraná témata odrážejí okruhy lekcí tři a čtyři doporučené literatury. Tato témata budou rozšířena o další doplňkové materiály odrážející specifické potřeby studentů tak, aby prohlubovaly znalosti studovaného oboru (zejména lexikum z oblasti kultury a umění), ale také znalosti o anglicky mluvících zemích v Evropě i ve světě a upevňovaly vědomí existence rozlišných kultur a společností současného multikulturního světa. Předmět je zakončen ústní zkouškou, ve které studenti pohovoří o oborově zaměřeném tématu na základě odborného textu dle vlastního výběru. Výstupní úroveň předmětu odpovídá stupni B1+ a cílem celé série předmětů Anglický jazyk I. – V. je, aby studenti dosáhli jazykové úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. NĚMECKÝ JAZYK: Studenti budou ve cvičeních i při samostudiu pracovat s prvním dílem učebnice Motive. Učebnice je zaměřena na rozvoj všech řečových dovedností na základě autentických textů a v komunikativních situacích, s využitím aktuální slovní zásoby a gramatického optima. V první hodině studenti vyplní rozřaďovací test, na jehož základě bude zvolen odpovídající díl učebnice. Při prezenční výuce bude důraz kladen na rozvoj mluvení, poslechu a správné výslovnosti, při samostudiu se budou studenti věnovat především čtení a psaní a nácviku potřebné slovní zásoby a gramatiky. V kurzech budou studenti navíc pracovat s odbornými texty, procvičovat odbornou terminologii a budou řešit profesně zaměřené komunikativní situace dle specifika studijního programu.
Výstupy z učení
ANGLIČTINA Na konci kurzu student prokáže: - dosažení jazykové úrovně B 1.2 dle Společného evropského referenčního rámce, - schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni B2.1 o tématech a činnostech nejen z běžného života, ale také v situacích vyššího sociálního charakteru, např. studium, cestování, atp. - schopnost argumentovat v neformálním i ve formálním diskursu o známých i méně známých tématech za použití vhodné slovní zásoby, - schopnost rozeznat a použít různé typy zejména neformálních funkčních stylů, - schopnost komunikovat v písemném projevu neformální korespondenci na řadě typů osobních dopisů či elektronických zpráv, ale také ve formálním písemném styku při psaní životopisu, pozvánky či rezervace, - schopnost používat gramatické jevy na dané úrovni, - schopnost sledovat prezentaci na různá témata, zapojit se do diskuse, přednést prezentaci na známé téma z oboru.
Osnova
 • ANGLICKÝ JAZYK:
 • 1. The generation gap (stages of life and what typical features we associate them with)
 • 2. Past tenses (past simple, past continuous, used to, irregular verbs)
 • 3. Events in My Life (-ed endings and sentence rhythm)
 • 4. Headlines and news stories (working out meaning from context)
 • 5. In the picture (photography vocabulary: describing a photo, taking photos, prepositions)
 • 6. Writing an article (“Tips for taking great portrait photos“ – planning the content, thinking of a heading)
 • 7. Practical English: (social English phrases for describing and renting a car)
 • 8. Rubbish and recycling (rubbish and recycling nouns and phrasal verbs, kinds of packaging, the prefix -re)
 • 9. Mobile phone recycling (future forms will / shall and going to, present continuous for future arrangements)
 • 10. Degrees and careers (study and work vocabulary: higher education, applying for a job or course, useful phrases)
 • 11. Part-time jobs and jobs abroad (first and second conditionals)
 • 12. Revision (grammar and vocabulary of Unit 3 and 4, “A New York sanitation worker” – watching a short film)
 • 13. Final test
 • Povinná literatura:
 • LATHAM-KOENIG, CH. / OXENDEN, C. / BOYLE, M. English File Intermediate Plus Student’s Book. Oxford: Oxford University Press, 2014. ISBN 978-0-19-455831-0.
 • NĚMECKÝ JAZYK:
 • 1. sagen, wo etwas ist, Weg erklären
 • 2 in der Wohnung, Möbel; gesundheitliche Probleme beschreiben
 • 3. Termine ausmachen
 • 4. Vorschläge machen
 • 5. Tattos, Farben, , odborný text a odborná terminologie
 • 6. Verkehrsmittel, Reisevorbereitungen besprechen, odborný text a odborná terminologie
 • 7. Reiserouten beschreiben, Zimmer reservieren, odborný text a odborná terminologie
 • 8. Zug- und Flugverbindungen, odborný text a odborná terminologie
 • 9. Über Wetter sprechen, odborný text a odborná terminologie
 • 10. Freizeitverhalten, odborný text a odborná terminologie
 • 11. Geschenke, Gegenstände beschreiben, odborný text a odborná terminologie
 • 12. Zusammenfassung
 • 13. Evaluation
Literatura
  povinná literatura
 • Oxenden, Latham-Koenig, Seligson. New English File Intermediate, Oxford 2009. Student´s Book + Workbook.
 • Krenn, W./ Puchta, H.: Motive A1. Kompaktkurs Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. München: Hueber, 2015.
  doporučená literatura
 • MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge, 2006. ISBN 0521537622
 • REDMAN, S. English Vocabulary in Use, pre-intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. ISBN 0-521-55737-2
Výukové metody
Nácvik jazykových/komunikačních dovedností (ústní i písemnou formou) Skupinová a kooperativní výuka.
Metody hodnocení
Písemný test. Ústní zkouška. Docházka na semináře (75%), aktivní přístup..
Informace učitele
Předmět je ukončen zápočtem, který studenti získají na základě domácí přípravy, aktivní účasti v seminářích a písemného testu (70% úspěšnost). Studenti tohoto předmětu mají závaznou 75% docházku. Předmět může být zapsán pouze po získání zápočtu z předcházejícího semestru.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UBKKDBP013