UBKKDBP020 Cultural Management and Fundraising

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Marek Ševčík, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Marek Ševčík, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Basic principles of operation of various types of organizations dealing with products and projects from the field of culture, their legislative regulation in the Czech Republic and possible methods of financing. Theoretical starting points applied to concrete cultural projects from practice (mainly in V4 countries). The content, meaning and methods of non-governmental non-profit organization fundraising. The goal is to introduce students to the basics of the issue of financing organizations of the non-profit sector and familiarize them with the possibilities of multi-source financing. The main emphasis is placed on the correct processing of grant applications and on the presentation of individual grant schemes available to applicants in the Czech Republic. Students will be able to search for resource opportunities for nonprofit organizations, use fundraising methods to raise funds, and process basic grant applications.
Syllabus
 • 1. Basics of marketing 1
 • 2. Basics of marketing 2
 • 3. Marketing communications 1
 • 4. Marketing communications 2
 • 5. Marketing communications in the digital environment
 • 6. Principles of fundraising 1
 • 7. Principles of fundraising 2
 • 8. Grant system of the Czech Republic and the EU 1
 • 9. Grant system of the Czech Republic and the EU 2
 • 10. Practical adoption of fundraising policy - case studies and fundraising for real projects
 • 11. Practical adoption of fundraising policy - case studies and fundraising for real projects
 • 12. Practical adoption of fundraising policy - case studies and fundraising for real projects
 • 13. Practical adoption of fundraising policy - case studies and fundraising for real projects
Literature
  required literature
 • HAGOORT, G. Umělecký management v~podnikatelském stylu. Praha: AMU, 2009.
 • REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru – Základy ekonomiky, teorie a řízení. Praha: Ekopress, 2010.
 • SMOLÍKOVÁ, M. Management umění. Praha: VŠUP, 2008.
 • BRAY, I. Effective Fundraising for Nonprofits. California: Delta Printing Solutions, 2010.
 • KOTLER, P. Marketing management. Praha: Grada, 2001.
  recommended literature
 • DUBEN, R. Neziskový sektor v~ekonomice a společnosti. Praha: Codex Bohemia, 1996.
 • GOULLI, R. – FRIČ, P. Neziskový sektor v~České republice. Praha: Eurolex Bohemia, 2001.
 • HANNAGAN, T. Marketing pro neziskový sektor. Praha: Management Press, 1996.
 • LEDVINOVÁ, J. Fundraising z~místních zdrojů. Baltimore: The John Hopkins University Institute for Policy Studies, 1996.
 • BURDA, J. Fundraising pro začátečníky. Praha: Národní institut dětí a mládeže, 2007.
 • POLAČKOVÁ, Z. Fundraisingové aktivity – jak získat finanční prostředky od místní komunity. Praha: Portál, 2006.
 • CICONTE, B. – JACOB, J. G. Fundraising Basics – Complete Guide. Sudbary MA: Jones and Bartlett Publishers, 2009.
 • KOLÁŘ, R. Fundraising – pořádání benefičních akcí. Praha: Informační centrum nadací a jiných neziskových organizací, 2000.
 • ČEPELKA, O. Průvodce neziskovým sektorem Evropské unie I, II. Liberec: Omega, 2003.
 • PEŠOUTOVÁ, M. a kol. Zaměstnanostní projekty a fundraising. Brno: Drom, 2004.
 • HLOUŠEK, J. Manažer v~sociálních službách – Fundraising. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007.
 • JOHNOVÁ, R. Marketing kulturního dědictví a umění. Praha: Grada, 2008.
 • NORTON, M. Praktický průvodce fundraisingem pro neziskové organizace. Praha: Nadace VIA, 2003.
 • DRKUCKER, P. F. Řízení neziskových organizací. Management Press, 1994.
 • DVOŘÁK, T. Nadace a nadační fondy: text zákona s~poznámkami. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009.
 • BOUKAL, P. Nestátní neziskové organizace (teorie a praxe). Praha: Oeconomica, 2009.
Teaching methods
Lecture, seminar.
Assessment methods
Realization of a specific fundraising project. Participation in seminars.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2024/UBKKDBP020