UBKKDBP046 Dramatherapy

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Mgr. Gabriela Ženatá (lecturer)
MgA. Mgr. Gabriela Ženatá (seminar tutor)
Guaranteed by
MgA. Hana Volkmerová, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
V rámci kurzu se studenti seznámí se základy oboru dramaterapie a jeho kontexty vzniku a rozvoje. Získají základní povědomí o pojmech a termínech souvisejících s oborem. Seznámí se také s širším ukotvením v oboru arteterapie a s jeho součástmi. Do výuky bude zařazena návštěva jedné až dvou výukových dramaterapeutických lekcí v některém z pedagogem vybraných zařízení. Půjde o lekce, které jsou zaměřeny arteterapeuticky nebo jsou dramaterapeutické se specifickými skupinami osob.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod do problematiky oboru arteterapie a dramaterapie.
 • 2. Arteterapie v užším slova smyslu. Kresba a její analýza.
 • 3. Dramaterapie – historické kontexty vzniku oboru. Osobnosti oboru.
 • 4. Terraterapie, muzikoterapie, taneční terapie…
 • 5. Terapie loutkou – dramaterapeutické lekce s loutkami (struktura, rituály, lektoři, prostor...).
 • 6. Klienti dramaterapie (pojmy: osoba se speciálními potřebami, osoba s mentálním postižením, osoba s fyzickýcm postižením, osoba s kombinovanými vadami, ADHD, PAS…).
 • 7. Dramaterapie a teatroterapie – spojnice a rozdíly.
 • 8. Festivaly arteterapie.
 • 9. Návštěva lekce dramaterapie nebo terapie loutkou v praxi 1.
 • 10. Reflexe zhlédnutého.
 • 11. Návštěva lekce dramaterapie nebo terapie loutkou v praxi 2.
 • 12. Reflexe zhlédnutého.
 • 13. Společná diskuse k tématům předmětu. Formulace dramaterapeutických principů.
 • Povinná literatura: JENNINGSOVÁ, S. Úvod do dramaterapie. Divadlo a léčba. Adrianina nit. Praha: Asociace dramaterapeutů České republiky v Nakladatelství Jalna, 2014. ISBN 978-80-260-6783-2. ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Základy arteterapie. Praha: Portál, 2016. ISBN 80-7178-616-0. VALENTA, M. Dramaterapie. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3851-2. VALENTA, M. – POLÍNEK, D. Dramaterapie a teatroterapie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3685-2. VOLKMEROVÁ, H. a kol. Loutka jako nástroj vzdělávání. Ostrava: THeatr ludem, 2014. ISBN 978-80-260-5861-8. Doporučená literatura: BERNIER M. – O´HARE J. Puppetry in Educatiuon and Therapy. Unlocking Doors to the Mind and Heart. USA, Indiana, Bloomington: Authorhouse 2005. ISBN 1-4208-8460-3. MACHKOVÁ, E. Metodika dramatické výchovy. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2007. ISBN 978-80-901660-9-0. MAJZLANOVÁ, K. Dramatoterapia v liečebnej pedagogike. Bratislava: IRIS, 2004. ISBN 80-89018-65-3. POLSTER, E. – POLSTER, M. Integrovaná gestalt terapie. Boskovice: Františe Šalé – ALBERT ve spolupráci se Sdružením Podané ruce Brno, 2000. ISBN 80-85834-86-3. UŽDIL, J. Čáry, klikyháky, paňáci a auta. Praha: Státní pedagogické nakladatelství (Edice Odborná literatura pro učitele), 1980. ISBN 14-583-80.
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, seminář.
Assessment methods
Účast na seminářích (75 %). Aktivní přístup. Účast na vybrané lekci dramaterapie v některém ze zařízení. Vypracování úkolů zadaných pedagogem v průběhu semestru. Písemná analýza zhlédnuté dramaterapeutické lekce dle pedagogem zadaných parametrů.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2024/UBKKDBP046