UCJANGBP14 Culture Studies 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Marie Crhová, Ph.D., MA (cvičící)
Garance
Mgr. Marie Crhová, Ph.D., MA
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět zprostředkovává studentům orientaci v základních otázkách týkajících se současných amerických reálií a kultury. Podobně jako předmět Culture Studies 1 v oblasti VB upozorňuje na základní politické, kulturní a sociální aspekty života v USA s ohledem na to, co je pro USA specifické. Na základě četby zadaných textů bude kladen důraz na schopnost vyjádřit se k probíranému a diskutovat o odborných tématech souvisejících s americkými reáliemi. Cílem předmětu tedy je mimo jiné rozvoj kritického myšlení studentů, stejně jako snaha podpořit jejich snahu o další sebevzdělávání v oblasti amerických studií.
Výstupy z učení
Student bude schopen diskutovat o odborných tématech amerických reálií.
Osnova
  • 1. Introductory class 2. Colonial America and American population 3. American Revolution 4. American government; Education System 5. Expansion and Geography of the USA 6. History of Slavery and Abolitionism, the Civil War 7. The Reconstruction; Gilded Age 8. America at the beginning of the 20th century 9. International Relations 10. Post-war America; Civil Rights Movement 11. American mass media 12. Contemporary culture 13. Concluding Remarks
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
písemný test, účast na seminářích, prezentace/seminární práce
Vyučovací jazyk
Angličtina
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.