UCJIK315 Italská morfologie 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/0/10. Seminář 10 HOD/SEM. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednášky navazují na předmět Italská morfologie 1. Pozornost je soustředěna na dosud neprobrané slovní druhy se zvláštním zřetelem na morfologické aspekty italského slovesa. Tématy dalších přednášek jsou pak neohebné slovní druhy. Přednáška má vyústit v pochopení funkce jednotlivých gramatických kategorií na rovině morfosyntaxe. Cílem seminářů je opět formou cvičení, vycházejících většinou ze souvislých textů, upevnit poznatky získané na přednáškách a dále prohloubit vlastní znalost jazyka. Sylabus přednášky: 1. Verbi predicativi, copulativi; Verbi transitivi e intransitivi; 2. Verbi ausiliari; Verbi modali; Verbi fraseologici; 3. Verbi riflessivi; Verbi intransitivi pronominali; Verbi impersonali; 4. Categorie grammaticali del verbo: Modo, tempo, persona, numero del verbo; Aspetto; 5. Coniugazione del verbo; Verbi difettivi; Verbi irregolari; 6. Uso dei modi e dei tempi; 7. Diatesi: Forma attiva e passiva; Forma riflessiva; 8. Avverbio: forma dell'avverbio; 9. Avverbio: tipi di avverbio; Gradi e alterazioni dell'avverbio; 10. Preposizioni I 11. Preposizioni II 12. Congiunzioni coordinative e subordinative; Sylabus semináře: 1. Verbi predicativi e copulativi, transitivi e intransitivi; Esercizi, analisi del testo; 2. Verbi ausiliari; Verbi modali; Esercizi, analisi del testo; 3. Verbi intransitivi pronominali; Verbi impersonali; Esercizi, analisi del testo; 4. Funzioni delle categorie grammaticali del verbo; 5. Coniugazione del verbo; Esercizi. 6. Uso dei modi e dei tempi; Uso dei modi indefiniti (infinito, participio, gerundio); Esercizi. 7. Diatesi: categorie sintattiche, categorie semantiche; 8. Avverbi composti e derivati; Locuzioni avverbiali; 9. Gradi dell'avverbio; Posizione dell'avverbio; 10. Significati delle preposizioni di, a, da, in, con, su, per, tra/ fra 11. Altre preposizioni e locuzioni preposizionali; 12. Funzioni delle congiunzioni che, come, mentre, perché, quando, se; Požadavky: Aktivní účast na seminářích (min. 80 %) s předem vypracovanými cvičení, seminární práce, test na konci semestru. Viz opora Italská morfologie 2 Odevzdat vypracovaná cvičení zadaná pro jednotlivé lekce v oporách, seminární práce, test na konci semestru. Literatura: Povinná literatura: Studijní materiál v elektronické podobě MOODLE Klímová, E. Manuale di morfologia italiana I. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2007. Dardano, M., Trifone, P. Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna: Zanichelli, 1995. Hamplová, S. Mluvnice italštiny. Praha: Leda, 2004. Doporučená literatura: Serianni, L. Grammatica italiana. Torino: UTET Libreria, 19912. Lepschy,L., Lepschy, G. La lingua italiana. Milano: Bompiani, 1995. Scalise, S. Morfologia e lessico. Bologna: Mulino, 1990. Renzi, L. (red.) Grande grammatica italiana di consultazione, I. Milano: Mulino, 1991.
Vyučovací jazyk
Italština
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.