UCJIK325 Italská syntax 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
8/0/0. Přednáška 8 HOD/SEM. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška italské syntaxe je zaměřena na zásadní problémy spojené se strukturou italské věty jednoduché. Důsledně se odlišuje pojem "věta" od pojmu "výpověď". Vytváří se tak možnost analýzy na rovině formální syntaxe, na rovině sémantické až po rovinu pragmatickou. Z hlediska formální syntaxe je výklad zaměřen na strukturu věty a větné členy, na rovině sémantické je sledována funkce diateze. Posun od formální syntaxe k rovině pragmatické představuje klasifikace větných a výpovědních typů, popis jejich modálních schémat a výčet faktorů komunikační situace. Seminář se zaměřuje na rozbor věty a textů. Jsou sledovány otázky vztahu morfologie a syntaxe, struktura predikátu (zde také v porovnání s češtinou). Pozornost se zaměřuje na sloveso jako syntaktické a sémantické centrum věty a na slovesný modus jako indikátor větné modality. Sylabus přednášky: 1. Introduzione. Che cosa e' la sintassi? 2. Sintassi a tre livelli: livello sintattico, livello semantico, livello della struttura informativa dell'enunciato; 3. Struttura della frase; sintagma; 4. Frase predicativa, frase presentativa; Verbo transitivo, intransitivo 5. Il verbo e' centro sintattico e semantico della frase; Elementi della frase; 6. Funzioni sintattiche; Soggetto, predicato; 7. Struttura del predicato; 8. Diatesi e' funzione; 9. Ordine dei costituenti nella frase italiana; 10. Tipi di frase I; caratteristiche sintattiche della frase dichiarativa e interrogativa; 11. Tipi di frase II; caratteristiche sintattiche della frase imperativa e della frase ottativa; 12. Modalit? della frase semplice; Funzione illocutoria dell?enunciato; Sylabus semináře: 1. Funzione sintattica delle categorie nominali 2. Funzione sintattica delle categorie verbali 3. Sintagma nominale, sintagma verbale 4. Frase predicativa, frase presentativa; analisi del testo 5. Argomenti e circostanziali del verbo 6. Soggetto e predicato; Complementi 7. Predicato sintetico, predicato analitico; Verbi copulativi in italiano 8. Funzioni semantiche dei costituenti della frase; 9. Diatesi passiva; analisi del testo 10. Ordine dei costituenti nella frase italiana 11. Schema modale della frase 12. Il modo verbale e tipi di frase Požadavky: Aktivní účast na seminářích (min. 80 %) s předem vypracovanými cvičení, seminární práce, test na konci semestru. Viz opora Italská syntax 2 Odevzdat vypracovaná cvičení zadaná pro jednotlivé lekce v oporách, seminární práce, test na konci semestru. Literatura: Povinná literatura: Studijní materiál a texty k rozboru v elektronické podobě MOODLE. Dardano, M., Trifone, P. Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna: Zanichelli 1995. Serianni, L. Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria. Torino: UTET, 1991. Doporučená literatura: Beccaria, G. L. Dizionario di linguistica. Torino: Einaudi 1996. D'Achille, P. L?italiano contemporaneo. Bologna: Mulino, 2003. Graffi, G. Sintassi. Bologna: Mulino, 1994. La Fauci, N. Compendio di sintassi italiana. Bologna: Mulino, 2009. Renzi, L. (red.) Grande grammatica italiana di consultazione, sv. I. Milano: Mulino, 1991. Renzi, L., Salvi, G. (red.) Grande grammatica italiana di consultazione, sv. II. Milano: Mulino, 1991. Renzi, L., Salvi, G., Cardinaletti, A. (red.) Grande grammatica italiana di consultazione, sv. III. Milano: Mulino, 1991.
Vyučovací jazyk
Italština
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.