UCJIOPBP02 Praktické cvičení z italštiny 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/5/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Romana Kovaliková (cvičící)
Mgr. Jaroslava Malá (cvičící)
dott. Matteo Maria Quintiliani, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jaroslava Malá
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJIOPBP02/A: Út 9:45–11:20 M8, Út 13:55–15:30 M9, R. Kovaliková, J. Malá
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Program Praktických cvičení je vytvořen tak, aby společně s předmětem Nácvik psaní umožňoval studentům systematicky rozvíjet všechny čtyři jazykové dovednosti (poslech, mluvení, čtení a psaní). Z tohoto důvodu se vedle učebnice české používají i italské učební texty a cvičebnice. Náplň cvičení je zaměřena především na prohlubování základních znalostí italské gramatiky, na rozšiřování slovní zásoby a nacvičování základních konverzačních situací. Poslech nahrávek rodilých mluvčích a četba jednoduchých textů, týkajících se běžného života, rozvíjejí schopnost posluchačů rozumět (spisovnému) mluvenému i psanému projevu a jsou základem pro písemná i konverzační cvičení na dobře známá témata.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu:
- zvládne italštinu na úrovni A2;
- prohloubí si znalosti gramatiky včetně používání odborného názvosloví;
- porozumí jednoduchému mluvenému textu a dokáže jej komentovat;
- dokáže pochopit a přeložit jednoduchý psaný text a zpracovat resumé;
- umí konverzovat o běžných tématech.
Osnova
 • 1. L’alfabeto italiano; revisione della grammatica di base
 • 2. Presentarsi; passato prossimo con l’ausiliare avere
 • 3. Conoscere nuove persone; passato prossimo con l’ausiliare essere
 • 4. Conoscere nuove persone; numerali cardinali, ordinali, frazionari, percentuali, particella ne
 • 5. La famiglia nucleare; futuro semplice
 • 6. Le famiglie moderne; revisione
 • 7. I parenti; posizione dei pronomi personali atoni, particella ci 8. I numerali; imperfetto indicativo
 • 9. Mestieri e professioni; Come eri? Cosa facevi?; imperfetto indicativo
 • 10. Mestieri e professioni; condizionale semplice
 • 11. Esprimere le relazioni temporali in una narrazione; articolo partitivo, pronomi personali tonici
 • 12. La collocazione nello spazio; trapassato prossimo
 • 13. Fare acquisti; revisione
Literatura
  povinná literatura
 • Bahníková, A. a kol. Italština. Praha: Leda, 2017.
Výukové metody
cvičení, četba, domácí práce
Metody hodnocení
aktivní účast na cvičeních (min. 80 %), dva písemné testy s různými typy cvičení a překladem
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJIOPBP02