UCJIOPBP17 Italská syntax

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška italské syntaxe je zaměřena na zásadní problémy spojené se strukturou italské věty jednoduché a souvětí. Důsledně se odlišuje pojem „věta“ od pojmu „výpověď“. Vytváří se tak možnost analýzy na rovině formální syntaxe, na rovině sémantické až po rovinu pragmatickou. Z hlediska formální syntaxe je výklad zaměřen na strukturu věty a větné členy, na rovině sémantické je sledována funkce diateze. Posun od formální syntaxe k rovině pragmatické představuje klasifikace větných a výpovědních typů, popis jejich modálních schémat a výčet faktorů komunikační situace. V oblasti souvětí se hlavní pozornost zaměřuje na vztahy koordinace a subordinace a klasifikaci závislých vět. Studované jevy se procvičují na cvičeních a rozborech textů.
Výstupy z učení
Descrizione formale della frase italiana;
Descrizione funzionale dell'enunciato in italiano;
Conoscenza di terminologia di base. Analisi dei testi, elaborazione degli esercizi;
Osnova
  • 1. Che cosa è la sintassi? Sintassi a tre livelli: livello sintattico, livello semantico, livello pragmatico; Struttura della frase; sintagma; 2. Frase predicativa, frase presentativa; 3. Il verbo – centro sintattico e semantico della frase; Elementi della frase; 4. Funzioni sintattiche; Soggetto, predicato; Struttura del predicato; 5. Ordine dei costituenti nella frase italiana; 6. Tipi di frase I; frase dichiarativa e interrogativa; frase iussiva e frase ottativa; 7. Frase complessa. Coordinazione. Subordinazione. Proposizione subordinata (dipendente); 8. Classificazione formale e funzionale delle frasi dipendenti; 9. Proposizione soggettiva, proposizione oggettiva. Proposizione relativa. 10. Frasi circostanziali I (avverbiali); 11. Frasi circostanziali II: proposizione causale, finale, consecutiva; 12. Proposizione concessiva, temporale, comparativa; 13. Modalità della frase dipendente.
Literatura
    povinná literatura
  • Dardano, M., Trifone, P. Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna: Zanichelli 1995. Serianni, L. Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria. Torino: UTET, 1991.
    doporučená literatura
  • Beccaria, G. L. Dizionario di linguistica. Torino: Einaudi 1996. D’Achille, P. L’italiano contemporaneo. Bologna: Mulino, 2003.
Výukové metody
lezione, seminario;
Metody hodnocení
test; esame orale;
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJIOPBP17