UCJIOPBP19 Praktické cvičení z italštiny 5

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Romana Kovaliková (cvičící)
Garance
Mgr. Romana Kovaliková
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Práce v bloku Praktických cvičení z italštiny 5 navazuje na předchozí bloky Praktických cvičení z italštiny a je zaměřena na další rozvíjení komunikativních dovedností a rozšiřování slovní zásoby v okruhu témat vymezeném v sylabech. Nadále jsou upevňovány znalosti gramatické. Schopnost porozumět mluvenému projevu a psanému textu je rozvíjena poslechem autentických nahrávek a četbou složitějších textů, na jejichž základě lze založit schopnost konverzovat plynule na osobní, pracovní i společenské téma. Nadále je rozvíjena schopnost písemně se vyjadřovat i ke složitějším tématům a schopnost prezentovat a zdůvodňovat vlastní názory. Text ke čtení a následné diskusi je obměňován a aktualizován.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu:
- zvládne italštinu na úrovni B1-B2;
- prohloubí si znalosti gramatiky včetně méně frekventovaných témat;
- porozumí složitému autentickému mluvenému textu a dokáže jej komentovat;
- dokáže pochopit a přeložit odborný psaný text a zpracovat resumé;
- umí vyjádřit a obhájit svůj a kriticky posoudit názory ostatních.
Osnova
 • 1. Esami. Infinito presente e passato.
 • 2. Animali domestici. Nomi alterati.
 • 3. Spendaccioni. Participio passato.
 • 4. No alla tv! Forme irregolari di comparazione.
 • 5. Favola al telefono. Interiezioni.
 • 6. La scienza della buonanotte. Indefiniti.
 • 7. Uomini e donne. Pronomi diretti, indiretti e combinati.
 • 8. Figli... e vita. Condizionale semplice.
 • 9. Lavoro. Pronomi relativi.
 • 10. Novecento.
 • 11. Telefonini. Particella ne.
 • 12. Lo zodiaco non si tocca! Prefissi del superlativo assoluto.
 • 13. Revisione
Literatura
  povinná literatura
 • Marin, T. Progetto italiano nuovo 3. Roma: Edilingua, 2009.
Výukové metody
cvičení, četba, domácí práce
Metody hodnocení
aktivní účast na cvičeních (min. 80 %), dva písemné testy s různými typy cvičení a překladem
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJIOPBP19