UCJIOPBP35 Italský jazykový seminář 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Práce v jazykovém semináři má syntetizující charakter. Je založena na využívání poznatků, které student získává při studiu italské morfologie, syntaxe a lexikologie. Náplň tvoří četba a rozbor italského textu se zaměřením na zásadní jazykové jevy, kterými se italština jako jazyk na pomezí jazyka analytického a syntetického liší od češtiny jako jazyka syntetického. Cílem semináře je prohloubit pochopení jazykového systému italštiny, usnadnit rychlou orientace v rozsáhlejším textu a současně rozšiřovat slovní zásobu. Rozebíraný text má být nosný i z hlediska obsahu tak, aby znamenal doplnění poznatků v oblasti historie, kultury a reálií Itálie. Náplň předmětu tvoří (obměnitelný) soubor textů o rozsahu v průměru 10-15 stran sloužící jako materiál k jazykové analýze.
Osnova
  • Soubor textů k analýze: 1. Parks, T. Gli italiani. Milano: Bompiani, 1995, s. 3-11. 2. Buzzati, D. Il deserto dei Tartari. Milano: Mondadori, 1995, s. 3-20. 3. Parks, T. Gli italiani. Milano: Bompiani, 1995, s. 35-46. 4. Boneschi, M. Poveri ma belli. I nostri anni cinquanta. Milano: Mondadori, 2001, s. 124-149. 5. Boneschi, M. Poveri ma belli. I nostri anni cinquanta. Milano: Mondadori, 2001, s. 150-167. 6. Moravia, A. Racconti romani. Milano: Bompiani, 2002, s. 144-149. Analyzované a srovnávané jevy: pronominální subjekt v italské větě, postavení adjektiv, předložkové vazby s adverbiálním významem, kategorie aspektu ve srovnání s kategorií vidu v češtině, funkce a významy italských gramatických časů, struktura predikátu, modální schémata větných typů, modální schéma souvětné.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJIOPBP35