UCJITBP026 Italská syntax 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška italské syntaxe je zaměřena na zásadní problémy spojené se strukturou italské věty jednoduché. Důsledně se odlišuje pojem „věta“ od pojmu „výpověď“. Vytváří se tak možnost analýzy na rovině formální syntaxe, na rovině sémantické až po rovinu pragmatickou. Z hlediska formální syntaxe je výklad zaměřen na strukturu věty a větné členy, na rovině sémantické je sledována funkce diateze. Posun od formální syntaxe k rovině pragmatické představuje klasifikace větných a výpovědních typů, popis jejich modálních schémat a výčet faktorů komunikační situace. Seminář se zaměřuje na rozbor věty a textů. Jsou sledovány otázky vztahu morfologie a syntaxe, struktura predikátu (zde také v porovnání s češtinou). Pozornost se zaměřuje na sloveso jako syntaktické a sémantické centrum věty a na slovesný modus jako indikátor větné modality.
Osnova
  • 1. Introduzione. Che cosa è la sintassi? 2. Sintassi a tre livelli: livello sintattico, livello semantico, livello della struttura informativa dell’enunciato; 3. Struttura della frase; sintagma; 4. Frase predicativa, frase presentativa; Verbo transitivo, intransitivo 5. Il verbo – centro sintattico e semantico della frase; Elementi della frase; 6. Funzioni sintattiche; Soggetto, predicato; 7. Struttura del predicato; 8. Diatesi – funzione; 9. Ordine dei costituenti nella frase italiana; 10. Tipi di frase I; caratteristiche sintattiche della frase dichiarativa e interrogativa; 11. Tipi di frase II; caratteristiche sintattiche della frase imperativa e della frase ottativa; 12. Modalità della frase semplice; Funzione illocutoria dell’enunciato; 13. Schema modale della frase;
Výukové metody
přednáška, seminář
Metody hodnocení
písemný test, minimální úspěšnost 75 %
Vyučovací jazyk
Italština
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UCJITBP026