UCJITBP301 Úvod do studia jazyka

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Čt 12:15–13:00 M9
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Náplní přednášky je základní teoretické poučení o jazyce. Posluchač je seznámen s předmětem a metodami jazykovědy. Vedle výkladu základních jazykovědných pojmů (podstata a funkce jazyka, systém v jazyce, synchronie, diachronie, jazyk mluvený a psaný) je jazyk popisován na jednotlivých rovinách s cílem vytvořit dobrý obecně lingvistický terminologický základ pro práci v předmětech zaměřených na jednotlivé jazykové disciplíny. Přednáška se dále zaměří na typologickou a genealogickou klasifikaci hlavních skupin evropských jazyků a vymezení místa italštiny v jejich rámci. Součástí přednášky jsou i výklady soustředěné na nejvýznamnější evropské i domácí jazykové směry a školy.
Osnova
  • Témata předmětu: 1. Funkce jazyka, znaková povaha jazyka 2. Metody zkoumání jazyků (synchronická a diachronická jazykověda), jazykový vývoj 3. Genealogická a morfologická klasifikace jazyků 4. Latina a románské jazyky (jejich charakteristika a vznik) 5. Jazyk jako systém, struktura jazyka, jazykové roviny 6. Lingvistické disciplíny 7. Fonetika a fonologie 8. Morfologie 9. Syntax 10. Lexikologie, tvoření slov, sémantika 11. Stylistika a dialektologie 12. Textová lingvistika, pragmalingvistika 13. Současné směry v lingvistice
Literatura
    povinná literatura
  • ČERNÝ, J:. Úvod do studia jazyka., Olomouc 1998. info
  • Ostrá, R., Spitzová, E. Úvod do studia románských jazyků. MU Brno, 1995.
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
ústní zkouška
Informace učitele
https://elearning.fpf.slu.cz/course/view.php?id=1976
Požadavky ke zkoušce: Znalost látky v rozsahu přednášek v souladu s odkazy na: Černý, J. Úvod do studia jazyka. Olomouc: Rubico, 1998. Ostrá, R., Spitzová, E. Úvod do studia románských jazyků. Praha: SPN, 1988.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UCJITBP301