UCJITBP325 Italská syntax 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška Italská syntax 2 navazuje na předmět Italská syntax 1 a je zaměřena na italskou větu na rovině souvětí. Hlavní pozornost je věnována souvětí podřadnému, a to především z hlediska funkčního. Je sledována modalita vedlejší věty a její slovesný modus, a syntaktické funkce non-finitních vedlejších vět. Slovosled je prezentován jako jeden z faktorů funkční větné perspektivy. Práce v semináři se soustřeďuje do rozboru souvětí v textech tak, aby byl zachován minimální kontext. Pozornost se soustřeďuje na vyjadřování relativního času ve finitních a non-finitních vedlejších větách a na funkci konjunktivů.
Osnova
  • Témata předmětu: 1. Frase complessa. Coordinazione. Subordinazione. Proposizione subordinata (dipendente); 2. Classificazione formale e funzionale delle frasi dipendenti. 3. Frasi argomentali. Proposizione soggettiva, proposizione oggettiva. Proposizione relativa. 4. – 5. Modalità della frase dipendente; 6. Frasi circostanziali I (avverbiali); 7. – 9. Frasi circostanziali II: Proposizione causale, finale, consecutiva, concessiva, temporale, comparativa; 10. Periodo ipotetico; 11. Discorso diretto, discorso indiretto; 12. Frasi dipendenti implicite I; 13. Frasi dipendenti implicite II;
Vyučovací jazyk
Italština

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UCJITBP325