UCJITBP343 Italský jazykový seminář 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět navazuje na Italský jazykový seminář l. V této fázi je při četbě a rozboru italského textu pozornost soustředěna spíše do oblasti funkční syntaxe v širším slova smyslu se zaměřením na tendence k neslovesnému vyjadřování v italštině, do oblasti modální výstavby věty a na otázky informativní struktury italské výpovědi. Cílem semináře je vedle hlubšího a syntetizujícího pohledu na jazykový systém italštiny i snadnější orientace v textu spojená s rozšiřováním slovní zásoby. Rozebíraný text je obsahově volen tak, aby doplňoval poznatky v oblasti reálií Itálie. Italský jazykový seminář 1 a Italský jazykový seminář 2 jsou svou náplní koncipovány tak, aby byly studentovi nápomocny jako první fáze přípravy na SZZK.
Osnova
  • Náplň předmětu tvoří soubor textů k analýze 1. Buzzati, D. Il deserto dei Tartari. Milano: Mondadori, 1995. S. 57-77. 2. Moravia, A. Gli indifferenti. Milano: Tascabili Bompiani, 1992. S. 5-23. 3. Sciascia, L. Il giorno della civetta. Milano: Adelphi, 1993. S. 9-35. 4. Di Lampedusa, T. Il gattopardo. Milano: Feltrinelli, 1993. S. 31-47. 5. Yourcenar, M. Memorie di Adriano. Torino: Einaudi. 2002. s. 240-241. Analyzované jevy: Fáze děje a vyjadřování změny stavu, funkce členu v informativní struktuře výpovědi, slovosled jako faktor informativní struktury výpovědi, pasívum jako prostředek změn v organizační struktuře věty, non-finitní slovesné tvary a jejich protějšky v češtině, ilokuční funkce výpovědi.
Vyučovací jazyk
Italština

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UCJITBP343