UCJNCOBP12 Německá literatura v kontextu

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Čt 8:55–9:40 PrPed
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UCJNCOBP12/A: Čt 9:45–10:30 PrPed, M. Urbanec
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače s významnými literárními proudy a jejich představiteli od baroka do konce 20. století. Předmět má dále seznámit posluchače s politickým a kulturním kontextem, ve kterém probíraná literatura vznikla, a motivovat je k přemýšlení o souvislostech mezi literaturou (uměním) a okolním prostředím. Teoretická část výuky je doplněna systematickou prací s literárními texty, na kterých je dotyčný kontext dobře patrný a které se mohou stát výchozím bodem pro širší diskuzi.
Výstupy z učení
Student dokáže vyjmenovat a popsat významné literární proudy v německé literatuře od baroka do konce 20. století. Student dokáže popsat politický a kulturní kontext, ve kterém se literatura vyvíjela.
Osnova
 • 1. Literatura v době baroka 2. Literatura v době osvícenství 3. Mladí rebelové – zralí klasikové: Goethe a Schiller 4. Literatura v době romantismu 5. Literatura v době předbřeznové 6. Měšťanský realismus a naturalismus v literatuře 7. Literatura „konce století“ (Fin de siècle) 8. Literatura ve Výmarské republice 9. Literatura v nacistickém Německu a v exilu 10. Literatura v „Hodině nula“ a v mladé Spolkové republice Německo 11. Literatura v Německé demokratické republice 12. Literatura ve Spolkové republice Německo od nástupu „Nové subjektivity“ do konce 20. století 13. Shrnutí
Literatura
  povinná literatura
 • Schnell, R.: Deutsche Literatur von der Reformation bis zur Gegenwart. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2011.
  doporučená literatura
 • Sorensen, B. A. (Hg.): Geschichte der deutschen Literatur. Band 1, Vom Mittelalter bis zur Romantik. München: Beck, 2003.
 • Sorensen, B. A. (Hg.): Geschichte der deutschen Literatur. Band 2, Vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart. München: Beck, 2002.
Výukové metody
přednáška, seminář
Metody hodnocení
písemný test, docházka (75%)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJNCOBP12