UCJNEM2 Němčina pro anglisty 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mathias Becker, M.A. (cvičící)
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Sabina Višnická (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Předmět je určen studentům, kteří nemají němčinu jako hlavní obor.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti budou ve cvičeních i při samostudiu pracovat s prvním dílem učebnice Motive. Učebnice je zaměřena na rozvoj všech řečových dovedností na základě autentických textů a v komunikativních situacích, s využitím aktuální slovní zásoby a gramatického optima. V první hodině studenti vyplní rozřaďovací test, na jehož základě bude zvolen odpovídající díl učebnice. Při prezenční výuce bude důraz kladen na rozvoj mluvení, poslechu a správné výslovnosti, při samostudiu se budou studenti věnovat především čtení a psaní a nácviku potřebné slovní zásoby a gramatiky. V kurzech budou studenti navíc pracovat s odbornými texty, procvičovat odbornou terminologii a budou řešit profesně zaměřené komunikativní situace dle specifika studijního programu.
Výstupy z učení
Studenti budou na konci semestru rozumět textům k probraným tématům a umět o nich hovořit. Budou schopni napsat o těchto oblastech života krátký text.
Osnova
  • 1. Kennenlernen, Einstufungstest 2. sich begrüßen, sich vorstellen, buchstabieren 3. sich vorstellen, telefonieren 4. Uhrzeit, Tageszeit, Tag angeben 5. Über Familie sprechen 6. über die Freizeit sprechen 7. tauschen und einkaufen 8. über Preise sprechen 9. etwas bewerten 10. den Tagesablauf beschreiben, odborný text a odborná terminologie 11. über Vorlieben sprechen, odborný text a odborná terminologie 12. über Stimmungen und Gefühle sprechen, odborný text a odborná terminologie 13. Zusammenfassung und Evaluation, odborný text a odborná terminologie
Literatura
    povinná literatura
  • Krenn, W./ Puchta, H.: Motive A1. Kompaktkurs Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. München: Hueber, 2015.
Výukové metody
seminář, samostudium s interaktivní učebnicí Motive
Metody hodnocení
Minimálně 75 % docházka, aktivní zapojení do výuky. Písemný test. Ústní zkouška.
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
aktivní účast v seminářích, test dle jazykové úrovně
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.