UCJNNKDID Didaktik DaF

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
0/0/12. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
bez předpokladu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář se zabývá historickým vývojem metod ve výuce cizích jazyků, jejich přednostmi a nedostatky a současnými principy výuky cizích jazyků. Obsahem předmětu je problematika rámcových a školních vzdělávacích programů, formulování cílů, evaluace a sebeevaluace, průřezová témata a klíčové kompetence. Studenti se seznámí s plánováním výuky, různými organizačními formami při výuce cizích jazyků, s hodnocením pokroku a s přístupem k chybám při výuce německého jazyka. Studenti se naučí, jak žákům zprostředkovat jednotlivé řečové dovednosti, jazykové prostředky a kompetence. Nedílnou součástí moderní metody výuky jazyků je práce s literárními texty a výuka reálií cílové země. I pro vlastní rozvoj posluchačů je nutné, aby se zabývali otázkou strategie učení a technik učení se cizím jazykům. Poznají také současné trendy ve výuce cizích jazyků, např. výuku jazyků pomocí projektů, práce na stanovištích apod.
Výstupy z učení
Znalosti strategií a technik výuky cizích jazyků. Znalosti o aktuálních trendech ve výuce.
Osnova
 • 1. Cíle výuky a učení se cizímu jazyku
 • 2. Plánování cizojazyčné výuky
 • 3. Testování řečových dovedností a jazykových prostředků
 • 4. Metody výuky cizího jazyka
 • 5. Poslech s porozuměním, techniky a metody
 • 6. Mluvení, techniky a metody rozvoje dovednosti
 • 7. Hodnocení ústního projevu
 • 8. Čtení s porozuměním, strategie a styly čtení cizojazyčného textu
 • 9. Psaní jako dovednost, řízené a volné psaní, korektura
 • 10. Hodnocení písemného projevu
 • 11. Práce s literárními a odbornými texty
 • 12. Projektová výuka
 • 13. Závěrečné shrnutí, diskuse, evaluace
Výukové metody
Přednášky, diskuse ve skupině, skupinové projekty, prezentace.
Metody hodnocení
ústní zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UCJNNKDID