UCJNNKSEM1 Seminar zur Masterarbeit 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
0/0/10. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
bez předpokladu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům formou seminární výuky odbornou podporu při vypracovávání magisterské práce. Předmět je založen na osobních konzultacích posluchačů s vedoucím práce. V jejich rámci se studenti seznamují s formálními náležitostmi pro psaní odborných kvalifikačních textů, současným stavem řešené problematiky a v neposlední řadě i výzkumnými metodami nezbytnými pro vypracování práce. Předmět je orientován také na formulaci cílů práce a výběr vhodných informačních zdrojů. Posluchači se dále seznamují se zásadami citační etiky a realizací a vyhodnocováním empirických šetření. Student bude následně schopen aplikovat nabyté kompetence při psaní odborného textu a formulovat závěry a doporučení plynoucí z provedeného výzkumu. Vlastní zadání magistersé práce a realizaci semináře, včetně konzultací ke konkrétním pracím, provádějí jednotliví vedoucí práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování schopen sepsat a dokončit závěrečnou práci.
Osnova
  • Seminář k magisterské práci 2 se kromě obecné metodologie psaní magisterské práce zaměřuje do hloubky jak na společné lingvistické nebo literárněvědné jmenovatele jednotlivých magisterských prací, tak na speciální problémy podle odborného zájmu studentů a podle osobnosti vyučujícího. Náplně seminářů k magisterské práci jsou nejproměnlivější složkou učebního programu.
Výukové metody
pravidelné konzultace s vedoucím práce
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UCJNNKSEM1