UCJOPBP007 Fondy EU a projektové řízení

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Jan Podmol (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJOPBP007/A: Po 10:35–12:10 PrPed, J. Podmol
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu „Fondy EU a projektové řízení“ je uvést studenty do problematiky kohezní politiky Evropské unie a s ní související problematiky evropských fondů určených k financování projektů, které napomáhají regionálnímu rozvoji a vyrovnávání rozdílů mezi jednotlivými členskými zeměmi EU. Vzhledem k tomu, že předmět je součástí studijního programu zaměřeného na výuku cizích jazyků, je v rámci teoretických východisek kohezní politiky EU věnována pozornost především jednomu z cílů kohezní politiky – evropské územní spolupráci, která pak bude východiskem pro výuku projektového řízení. Výuka projektového řízení zahrnuje všechny fáze projektového cyklu a jejich řešení na příkladech konkrétních projektů (případových studiích). Výuka je ukončena zadáním tematických okruhů a vstupních dat pro zpracování zjednodušeného projektu, který bude tvořit praktickou část zkoušky.
Výstupy z učení
seminář, samostudium, vypracování praktických úkolů a projektů v průběhu semestru
Osnova
  • 1. Kohezní politika EU – úvod do problematiky I 2. Kohezní politika EU – úvod do problematiky II 3. Kohezní politika EU – strategický, legislativní a rozpočtový rámec (fondy EU) 4. Evropská území spolupráce jako jeden z cílů kohezní politiky EU 5. Programové nástroje v České republice, operační programy se zaměřením na operační programy v rámci cíle Evropská územní spolupráce 6. Představení vybraného programu v rámci cíle Evropská územní spolupráce pro výuku projektového řízení 7. Projektový cyklus a jeho fáze 8. Přípravná fáze projektu 9. Realizační fáze projektu I 10. Realizační fáze projektu II 11. Závěrečná fáze projektu, udržitelnost projektu 12. Projektové řízení – případové studie I 13. Projektové řízení – případové studie II, zadání témat a vstupních dat pro zpracování projektů
Literatura
  • studijní opora předmětu / study support
Výukové metody
seminář, projekt, skupinová práce
Metody hodnocení
ústní a písemná, zkouška, vypracování projektu, povinná docházka
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJOPBP007