UHVM0104 Management v muzejnictví

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
3/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr. (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Posluchač získá znalosti v oblasti aplikace systémového přístupu v managementu kulturních institucí, získá základní znalosti v oblasti marketingu muzea a aplikaci manažerských technik v muzejní praxi.
Osnova
 • 1.Vymezení pojmu management. Vymezení pojmu manažer (řídící a vůdčí role). Management kultury v České republice.
  2. Vývoj teorií a modely managementu. Škola vědeckého průmyslového řízení. Škola lidských vztahů. Škola správního řízení. Škola byrokratického řízení. Management kultury v České republice. Současné manažerské přístupy. Procesní přístupy. Psychologicko - sociální přístupy. Systémové přístupy. Kvantitativní přístupy. Empirické přístupy.
  3. Systémový přístup v managementu. Model operačního managementu. Procesní činnosti v managementu (plánování, organizování, výběr a rozmístění spolupracovníků, vedení, kontrola). Manažerské funkce (sekvenční a paralelní) a role. Systémový přístup v managementu v muzejnictví.
  4. Marketing ziskových a neziskových organizací. Bostonský diagram. Marketing kulturních organizací v ČR.
  5. Analýza marketingu muzea. Definování portofolia muzea. Portofoliová analýza marketingu hypotetického muzea. Rozvoj finančních zdrojů. Vstupné a cenová politika. Komerční činnost a služby. Sponzorování. Kluby.
  6. Marketingový výzkum muzejního publika. Typy výzkumů muzejního publika. Techniky a nástroje pro získávání informací. Anketní šetření. Osobní rozhovory. Skupinové rozhovory. Pozorování a sledování. Studium dokumentů. Testování a hodnocení expozic.
  7. Příprava a realizace výzkumu muzejního publika. Analýza problému a specifikace cílů výzkumu. Povedení sběru a vyhodnocení sekundárních dat. Návrh výzkumného plánu. Příprava a zkoušení výzkumných nástrojů a technik. Sběr dat. Zpracování a analýza získaných údajů. Příprava finální zprávy.
  8. Vyhodnocení výzkumu publika a návštěvníků muzea. Vyhodnocení informací získaných dotazníkovým šetřením. Základní termíny manažerské statistiky. Histogram. Hodnocení náhodnosti výběru. Využití popisné (manažerské) statistiky k vyhodnocení návštěvnosti muzea.

  9. Plánování v muzeu. Management a vůdcovství. Vztah organizace a zřizovatele. Krátkodobé a dlouhodobé plány. Plánování výstav. Využití síťové analýzy (metoda kritické cesty) v plánování výstav. Příprava strategického plánu. Vize a strategické cíle.
  10. Metody pro měření výkonu muzea. Evaluace. Výkonnostní indikátory. Standardy.
  11. Management procesu dokumentace muzejních sbírek. Muzejní dokumentační systémy. Optimalizace procesu zavádění automatizovaného systému dokumentace sbírek (vlastnosti, projektování a volba informačního systému pro dokumentaci muzejních sbírek). Systém DEMUS.
  12. Organizování a charakteristika organizačních struktur. Typy organizačních struktur (liniová, funkcionální, liniově štábní, maticová, projektová). Optimální organizační struktury v muzeu.
Literatura
  povinná literatura
 • Buriánková, M., Komárková, A., Šebek, F. Úvod do muzejní praxe. Praha, 2010. info
 • Zapletal, M. Systémová dokumentace sbírek. Modulární systém studijních programů na vysokých školách v Moravskoslezském kraji a jeho realizace - CZ.04.1.03/3.2.15.2/0250. Opava, 2007. info
 • Kesner, L.:. Marketing a management muzeí a památek. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1104-4. info
 • Waidacher, F. Příručka všeobecnej muzeológie. Bratislava, 1999. info
 • Beneš, J.:. Základy muzeologie. Opava, 1997. info
 • Hannagan, T.J.:. Marketing pro neziskový sektor. Praha, 1996. info
 • ŠULEŘ, O. Manažerské techniky. Olomouc, 1995. ISBN 80-85839-06-7. info
 • Vodáček, L., Vodáčková, O.:. Management - teorie a praxe 80. a 90. let. Praha, 1994. info
 • Koontz, H., Weihrich, H.:. Management. Praha, 1993. info
 • Zapletal, M. Výpočetní technika a muzejní dokumentační systémy. Opava, 1992. info
 • DRUCKER, P. Innovation and Enterpreneurship. New York: Harper&Row, 1985. ISBN 0-0601-542-84. info
Informace učitele
K úspěšnému absolvování Management v muzejnictví je třeba získat zkoušku.
AktivityNáročnost [h]
Přednáška3
Celkem3
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2023/UHVM0104