UIINP02 Algoritmy a programování I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2022
Rozsah
2/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Jiří Blahuta, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jiří Martinů (přednášející)
doc. RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Jiří Blahuta, Ph.D.
Ústav informatiky - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Po 16:25–18:00 B1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UIINP02/A: St 16:25–18:00 B3b, St 16:25–18:00 B3a, J. Martinů
UIINP02/B: Čt 8:55–10:30 B3a, Š. Vavrečková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Algoritmy a programování I je úvodem do programování, studenti se naučí navrhovat algoritmy, pochopí jejich logickou strukturu, syntaxi a sémantiku programovacího jazyka. Studenti se rovněž naučí správně používat datové typy (jak standardní, tak i typy definované uživatelem), cykly, procedury a funkce. V předmětu budou studenti seznámeni také se základními metodami optimalizace algoritmů.
Výstupy z učení
Studenti se naučí navrhovat algoritmy, pochopí jejich logickou strukturu, syntaxi a sémantiku programovacího jazyka. Studenti se rovněž naučí správně používat datové typy (jak standardní, tak i typy definované uživatelem), cykly, procedury a funkce.
Osnova
 • 1. Algoritmus, dělení algoritmů, rekurze, iterace, reprezentace algoritmů.
 • 2. Asymptotiky, časová a prostorová složitost.
 • 3. Základní pojmy a syntaxe: proměnná, pole, operátory, aritmetické výrazy, větvení, cykly, funkce.
 • 4. Vývojové diagramy.
 • 5. Jazyk C++: základní syntaxe, komentáře, struktura programu, proměnné a datové typy.
 • 6. Funkce, funkce main, struktury IF THEN ELSE, SWITCH.
 • 7. Cykly WHILE, DO WHILE, FOR.
 • 8. Řazení, vlastnosti a složitost řadících algoritmů, Bubble sort, Shaker sort, Quick sort, Insert sort, Select sort, Merge sort, Heap sort, Radix sort, Bogo sort, Bozo sort.
 • 9. Složené datové typy, struktury.
 • 10. Ukazatele.
Literatura
  povinná literatura
 • • MATOUŠEK, David. C++ bez předchozích znalostí. Brno: Computer press, 2016. ISBN 9788025146408.
 • • PŠENČÍKOVÁ, Jana. Algoritmizace. Vyd. 2. Kralice na Hané: Computer Media, 2009. ISBN 978-807-4020-346.
  doporučená literatura
 • Prokop, J. Algoritmy v jazyku C a C++. Praha, 2015. ISBN 24797465. info
 • Stephen Prata. Mistrovství v C++ 4. aktualizované vydání. 2013. ISBN 9788025138281. info
 • http://msdn.microsoft.com.
 • • http://www.algoritmy.net, www.itnetwork.cz, http://www.cplusplus.com/, https://stackoverflow.com
Výukové metody
Interaktivní přednášky, cvičení u počítače
Metody hodnocení
Odevzdání úkolů a zápočtového projektu, diskuse nad projektem.
Povinná účast na cvičeních min. 75 %.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2022/UIINP02