UIMOIBP012 Informační systémy I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Daniel Valenta, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniel Valenta, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D.
Ústav informatiky – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Po 16:25–18:00 B3b
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UIMOIBP012/A: Po 18:05–19:40 B3b, D. Valenta
Předpoklady
Studium tohoto předmětu je doporučeno zařadit do 3. ročníku studia daného studijního oboru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je vysvětlení základních podnikových struktur a procesů v souvislosti s využitím IS/IT v různých oblastech podnikových aktivit. Studenti se seznámí s typy podnikových informačních systémů a s jejich významem pro fungování podniku.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- definovat základní pojmy týkající se informačních systémů;
- identifikovat a popsat jednotlivé typy informačních systémů;
Osnova
 • 1. Informační společnost, pojetí informace a informatiky.
 • 2. Informační systémy a technologie, charakteristika a klasifikace.
 • 3. Podnik v informační společnosti, funkční oblasti ve struktuře podniku, informační potřeby a informační toky, význam IS/IT pro adaptabilitu podniku v konkurenčním prostředí.
 • 4. Pojetí strategických informačních systémů, informační strategie podniku – její formování, plánování a realizace.
 • 5. Informační management - vývoj a současné chápání pojmu.
 • 6. Podnikové informační systémy – ERP, SCM, CRM.
 • 7. Podnikové informační systémy – ECM, e-Business.
Literatura
  povinná literatura
 • BASL, J. a R. BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy: Podnik v informační společnosti. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-7594-4. info
  doporučená literatura
 • ŘEPA, V. Podnikové procesy: procesní řízení a modelování. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada. Management v informační společnost. ISBN 978-80-247-2252-8. info
 • LAUDON, K C a J P LAUDON. Management Information Systems: Managing the Digital Firm. 15th Edition. Pearson, 2017. ISBN 978-0-13-463971-0. info
 • STAIR, R a G REYNOLDS. Fundamentals of Information Systems. 8th Edition. Boston, USA: Cengage Learning, 2016. ISBN 978-1-305-08216-8. info
 • WALLACE, P. Introduction to Information Systems. Pearson, 2015. ISBN 978-1-292-07110-7. info
 • GÁLA, L., J. POUR a Z. ŠEDIVÁ. Podniková informatika: počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5457-4. info
 • SODOMKA, P. a H. KLČOVÁ. Informační systémy v podnikové praxi. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2878-7. info
 • Lindsay, John. Information Systems ? Fundamentals and Issues. Kingston University, School of Information Syste, 2010. URL info
  neurčeno
 • ŘEPA, V. Procesně řízená organizace. Praha: Grada. Management v informační společnost, 2012. ISBN 978-80-247-4128-4. info
Výukové metody
Interaktivní přednášky
Tutorials
Metody hodnocení
Zápočet: získání více než 75 % bodů z úkolů zadaných v průběhu semestru.
Zkouška: písemný test a ústní zkouška z látky probírané na přednáškách.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Zp před Zk
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UIMOIBP012