UIMOIBP030 Informační legislativa

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Kamil Matula, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Kamil Matula, Ph.D.
Ústav informatiky – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 9:45–11:20 B2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci předmětu získají studenti soubor vědomostí a znalostí z oblasti legislativy a práva, které se vztahují na oblast práce s informacemi – nakládání s autorskými díly, licenční možnosti (Copyright, Creative Commons, Copyleft, Public Domain a další), práce s osobními údaji apod. Obsah předmětu vychází z platné a aktuální legislativy v České republice a Evropské unii. Cílem předmětu tak je předat a vysvětlit studentům důležité legislativní aspekty a naučit je se v nich orientovat při práci s informacemi (např. vytváření či správě informačních systémů), což využijí ve svém zaměstnání.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v platné legislativě,
- aplikovat tyto poznatky při práci s informacemi,
- zapracovat platnou legislativu do vytvářených projektů
Osnova
 • 1. Informační legislativa – základní charakteristika, rozdělení, přehled legislativy platné v České republice a Evropské unii.
 • 2. Autorskoprávní ochrana – ochrana duševního vlastnictví, autorský zákon, problémy a nejasnosti v autorském právu, licence na dílo.
 • 3. Ochrana osobních údajů – zákon o ochraně osobních údajů, GDPR a dopady na práci s informacemi.
 • 4. Průmyslová ochrana – zákon o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, možnosti ochrany vynálezů (patenty, průmyslové a užitné vzory, ochranné známky a další), využití v informatice.
 • 5. Další legislativní aspekty – Listina základních práv a svobod, svobodný přístup k informacím, informatizace státní správy a další.
Literatura
  povinná literatura
 • Česko. Úplné znění Ústavního zákona České republiky národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Úplné znění Usnesení České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky.
 • NULÍČEK, Michal. GDPR – obecné nařízení o ochraně osobních údajů. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018, 559 s. ISBN 978-80-7598-068-7. info
 • SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. a SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva související: vysokoškolská učebnice. Vydání první. Praha: Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-240-0. info
 • ŠTĚDROŇ, Bohumír. Ochrana a licencování počítačového programu. Právní monografie. Praha: Wolters Kluwer, 2010, 199 s. ISBN 978-80-7357-555-7. info
  doporučená literatura
 • CHALOUPKOVÁ, Helena. Autorský zákon: komentář. 5. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017, 364 s. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-671-5.
 • Česko. Autorské právo, průmyslová práva: velká novela autorského zákona od 20. 4. 2017. Ostrava: Sagit, 2017, 224 s. ISBN 978-80-7488-225-8
 • Česko. Ochrana osobních údajů: zákon o ochraně osobních údajů a další právní předpisy. GDPR: obecné nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů. Ostrava: Sagit, [2017], 111 s. ISBN 978-80-7488-241-8
 • KARABEC, David. Průmyslová práva a licence. Praha: Vysoká škola finanční a správní: Educopress, 2017, 68 s. ISBN 978-80-7408-155-2. info
Výukové metody
interaktivní přednášky s diskusí
Metody hodnocení
Vypracování samostatné semestrální práce na zvolené téma. Aktivní účast na přednáškách Studium literatury. Ústní zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UIMOIBP030