UIMOIBP031 Sociální komunikace

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Anna Novotná, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Anna Novotná, Ph.D.
Ústav informatiky – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UIMOIBP031/A: Čt 15:35–17:10 H3, A. Novotná
Předpoklady
Předmět je určen všem studentům.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je studenty komplexně seznámit s problematikou sociální komunikace. Studenti získají teoretické základy i praktické dovednosti v oblasti analýzy komunikačních procesů, jejíž znalost je nezbytná pro základní pochopení informačního procesu ve společnosti. Důraz je kladen zejména na problematiku komunikace v oblasti komunikace v lidské společnosti, směrem k získání přehledu o efektivitě komunikačních prostředků, nástrojů a prvků. Záměrem semináře je převést teoretické poznatky z oblasti sociální komunikace do jejich praktické podoby, včetně užití v různých komunikačních situacích.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- analyzovat komunikační procesy
- spracovat přehled o efektivitě komunikačních prostředků, nástrojů a prvků
- převést teoretické poznatky z oblasti sociální komunikace do jejich praktické podoby
Osnova
 • 1. Komunikace a interakce v lidské společnosti
  2. Aktuální otázky a problémy komunikace - definování, terminologie
  3. Struktura sociální komunikace a její klasifikace
  4. Člověk a komunikace - základní charakteristiky
  5. Komunikační schopnosti a dovednosti - jiné měkké softskills
  6. Znaky, jazyk a písmo v komunikaci - sémiotika, sémantika, pragmatika
  7. Verbální a nonverbální znaky, verbální a nonverbální komunikace
  8. Bariéry v komunikaci - pojem, podstata, charakteristika a překonávání bariér
  9. Vývoj komunikování ve společnosti - dějiny, geneze komunikování
  10.Hlavní mezníky dějin komunikace - jazyk, písmo, kniha, knihtisk, moderní prostředky
Literatura
  povinná literatura
 • PLANKOVÁ, Jindra. Sociální komunikace. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018
  doporučená literatura
 • SUROWIEC, Pawel a Václav ŠTĚTKA. Social media and politics in Central and Eastern Europe. London: Routledge, Taylor and Francis Group, 2018, 207 s. ISBN 978-1-138-10082-4. info
 • LEDDEN, Emma. Úspěšná prezentace. Praha: Grada, 2018, 168 s. ISBN 978-80-247-2912-1. info
 • GOFFMAN, Erving. Všichni hrajeme divadlo. Praha: Portál, 2018, 294 s. ISBN 978-80-262-1342-0. info
 • BUCKLAND, Michael Keeble. Information and society. Cambridge: The MIT Press, 2017, 217 s. ISBN 978-0-262-53338-6. info
 • CARNEGIE, Dale. Jak rozvíjet vztahy s lidmi, působit na ně a získat jejich důvěru. Praha: Portál, 2017, 207 s. ISBN 978-80-7252-694-9. info
 • BALANDIER, Georges. Karneval zdání: rozprava o řeči. Praha: Dauphin, 2017, 287 s. ISBN 978-80-7272-801-5. info
 • FONTANA, David. Sociální dovednosti v praxi. Praha: Portál, 2017, 119 s. ISBN 978-80-262-1197-6. info
 • ADAMOVÁ, Lenka. Komunikace a jednání s lidmi v praxi. Praha: ČVUT, 2016, 147 s. ISBN 978-80-01-06008-7. info
 • MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační deovenosti v praxi. Praha, 2010. info
Výukové metody
Přednáška s diskusí Přednáška, cvičení, průběžné zadávaní a hodnocení úkolů.
Metody hodnocení
Známkou, Test
Informace učitele
K předmětu je připraven kurz v ISSU.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UIMOIBP031