UIMOIBP036 Angličtina 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petr Hájek (cvičící)
Mgr. Barbora Hamplová (cvičící)
PhDr. René Kron, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D.
Ústav informatiky - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UIMOIBP036/A: Út 14:45–16:20 H3, B. Hamplová
UIMOIBP036/B: Út 16:25–18:00 H3, B. Hamplová
UIMOIBP036/C: Po 17:15–18:50 H3, B. Hamplová
UIMOIBP036/D: St 16:25–18:00 H3, P. Hájek
Předpoklady
Angličtina 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Angličtina 2 navazuje na předmět Angličtina 1 a jeho cílem je i nadále rozvíjet již získané znalosti studentů. Důraz je kladen na gramaticko-lexikální stránku jazyka a harmonický rozvoj všech čtyř jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) tak, aby studenti srozumitelně a gramaticky správně komunikovali v běžných situacích ústní i písemnou formou na dané jazykové úrovni. Probíraná témata odrážejí okruhy lekcí tři a čtyři doporučené literatury. Tato témata budou rozšířena o další doplňkové materiály odrážející specifické potřeby studentů tak, aby prohlubovaly znalosti týkajících se anglicky mluvících zemí v Evropě i ve světě a upevňovaly vědomí existence rozlišných kultur a společností současného multikulturního světa. Předmět je zakončen zápočtem z probraného učiva. Výstupní úroveň předmětu odpovídá stupni B1+ a cílem celé série předmětů Anglický jazyk I. – V. je, aby studenti dosáhli jazykové úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- srozumitelně a gramaticky správně komunikovat v běžných situacích ústní i písemnou formou na dané jazykové úrovni.
Osnova
 • 1. The generation gap (stages of life and what typical features we associate them with)
 • 2. Past tenses (past simple, past continuous, used to, irregular verbs)
 • 3. Events in My Life (-ed endings and sentence rhythm)
 • 4. Headlines and news stories (working out meaning from context)
 • 5. In the picture (photography vocabulary: describing a photo, taking photos, prepositions)
 • 6. Writing an article (“Tips for taking great portrait photos“ – planning the content, thinking of a heading)
 • 7. Practical English: (social English phrases for describing and renting a car)
 • 8. Rubbish and recycling (rubbish and recycling nouns and phrasal verbs, kinds of packaging, the prefix -re)
 • 9. Mobile phone recycling (future forms will / shall and going to, present continuous for future arrangements)
 • 10. Degrees and careers (study and work vocabulary: higher education, applying for a job or course, useful phrases)
 • 11. Part-time jobs and jobs abroad (first and second conditionals)
 • 12. Revision (grammar and vocabulary of Unit 3 and 4, “A New York sanitation worker” – watching a short film)
 • 13. Final test
Literatura
  povinná literatura
 • LATHAM-KOENIG, Ch, C OXENDEN a M BOYLE. English File Intermediate Plus Student’s Book. Oxford: Oxford University Press, 2014. ISBN 978-0-19-455831-0. info
  doporučená literatura
 • LATHAM-KOENIG, Ch., C. OXENDEN, J. HUDSON LATHAM. English File Third Edition Intermediate Plus Workbook. Oxford: Oxford University Press, 2014. ISBN 978-0-19-450268-9.
 • MCCARTHY, M a F O'DELL. English vocabulary in use: upper-intermediate: vocabulary reference andpractice. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-1-107-60094-2. info
 • TURNBULL, J., 2015. Oxford Advanced Learner´s Dictionary. Oxford Advanced Learner?s Dictionary, 2015. ISBN 978-0-19-479879-2. info
 • MURPHY, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners ofEnglish. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-0-521-18906-4. info
Výukové metody
Cvičení, domácí příprava
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou, který studenti získají na základě aktivní účasti na cvičeních, domácí přípravy a písemného testu z probraného učiva (70% úspěšnost). Povinná účast na cvičeních je min. 75%.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2023/UIMOIBP036