UIMOIBP053 Angličtina 4

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D.
Ústav informatiky - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UIMOIBP053/A: Po 11:25–13:00 H6, G. Entlová
Předpoklady
Angličtina 3
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Angličtina 4 navazuje na předměty Angličtina 1.-3. a jeho cílem je i nadále rozvíjet již získané znalosti studentů. Důraz je kladen na gramaticko-lexikální stránku jazyka a harmonický rozvoj všech čtyř jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) tak, aby studenti srozumitelně a gramaticky správně komunikovali v běžných situacích ústní i písemnou formou na dané jazykové úrovni. Probíraná témata odrážejí okruhy lekcí sedm a osm doporučené literatury. Tato témata budou rozšířena o další doplňkové materiály odrážející specifické potřeby studentů tak, aby prohlubovaly znalosti týkajících se anglicky mluvících zemí v Evropě i ve světě a upevňovaly vědomí existence rozlišných kultur a společností současného multikulturního světa. Předmět je zakončen ústní zkouškou z probraného učiva. Výstupní úroveň předmětu odpovídá stupni B1+ a cílem celé série předmětů Angličtina 1.-4. je, aby studenti dosáhli jazykové úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- srozumitelně a gramaticky správně komunikovat v běžných situacích ústní i písemnou formou na dané jazykové úrovni;
- interpretovat znalosti týkajících se anglicky mluvících zemí v Evropě i ve světě o rozlišnostech kultur a společností současného multikulturního světa.
Osnova
 • 1. Giving it away (money vocabulary and cash machines, phrasal verbs with away and back)
 • 2. Types of phrasal verbs (with no object, with an object – separable/inseparable)
 • 3. When luck comes to town (pronunciation and linking of phrasal verbs)
 • 4. Going out and staying in (live entertainment vocabulary: a concert/a play/a sporting event )
 • 5. Verb patterns (infinitive with or without to, gerunds)
 • 6. Writing a review (“A sports event review” – good and bad points, giving details, value for money, summary)
 • 7. Practical English (social English phrases for talking about house rules, British vs. American English)
 • 8. Looking after yourself (keeping fit, beauty treatments, at the hairdresser’s or barber’s)
 • 9. Wellbeing centres (have something done, sentence stress and rhythm)
 • 10. The rest is history (history vocabulary, historical films and TV series)
 • 11. A guided tour (the passive, impersonal you)
 • 12. Revision (grammar and vocabulary of Unit 7 and 8, “The Globe Theatre” – watching a short film)
 • 13. Final test
Literatura
  povinná literatura
 • LATHAM-KOENIG, Ch, C OXENDEN a J HUDSON LATHAM. English File Third Edition Intermediate Plus Workbook. Oxford: Oxford University Press, 2014. ISBN 978-0-19-450268-9. info
  doporučená literatura
 • Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 9th ed. Oxford: OUP, 2010. ISBN 978-0-19-479879-2.
 • MCCARTHY, M a F O'DELL. English vocabulary in use: upper-intermediate: vocabulary reference andpractice. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-1-107-60094-2. info
 • LATHAM-KOENIG, Ch, C OXENDEN a M BOYLE. English File Intermediate Plus Student’s Book. Oxford: Oxford University Press, 2014. ISBN 978-0-19-455831-0. info
 • MURPHY, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners ofEnglish. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-0-521-18906-4. info
Výukové metody
Přednáška s diskusí
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou, kterou studenti získají na základě aktivní účasti na cvičeních, domácí přípravy, písemného testu z probraného učiva (70% úspěšnost) a ústní části, ve které pohovoří o oborově zaměřeném tématu dle vlastního výběru. Povinná účast na cvičeních je min. 75%.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2023/UIMOIBP053