UCJNTVJ1 Testing in Foreign Language Teaching

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2008
Extent and Intensity
0/5/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.
Institute of Foreign Languages – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty s evaluací výuky a žáků, autoevaluací, s plánováním, průběhem a vyhodnocováním testů a zkoušek cizích jazyků. Posluchači se naučí vytvářet různé druhy testů a testovacích baterií a vyhodnocovat je tak, aby byl zajištěn optimální průběh učení. Poznají zásady tvorby jazykových testů, jejich provádění a vyhodnocování. Pro přípravu ústních zkoušek se studenti naučí pracovat s otázkami, hodnotit a klasifikovat výkony žáků. Seznámení s metodami vědeckého výzkumu v oblasti testování je přípravou pro vlastní badatelskou činnost studentů. Posluchači si na v praktických cvičeních naučí tvořit, opravovat testy a vyhodnocovat jejich výsledky, vést zkoušky a hodnotit výkony respondentů, vést záznamy a orientovat se ve statistickém zpracování výsledků. 1. Funktion und Stellenwert von Testen und Prüfungen 2. Typen von Beurteilung und Bewertung 3. Güterkriterien für Tests und Prüfungen 4. Typologie von Testaufgaben 5. Unterrichtsziele und Testinhalte 6. Überprüfen des Lesevesrtehens 7. Überprüfen des Hörvesrtehens 8. Test zur Fertigkeit Schreiben 9. Test zur Fertigkeit Sprechen 10. Test, die Fertigkeiten kombinieren 11. Test zu Wortschatz und Grammatik 12. Bewertung des Schreibens und des Sprechens Požadavky: Vypracování vlastního testu pro hodnocení jazykové úrovně podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, včetně jeho hodnocení Návod na individuální studium poskytne distanční opora k tomuto předmětu, obsahující konkrétní úkoly pro samostatnou práci včetně kontrolních otázek a odkazy na doporučenou studijní literaturu. Studenti vypracují testovou baterii pro hodnocení jazykové úrovně. Ústní zkouška ověřuje znalost teorie podle zadání katalogu otázek. Studijní literatura a studijní pomůcky Albers, H-G. / Bolton, S.: Testen und Prüfen in der Grundstufe. Einstufungstest und Sprachstandsprüfungen. Berlin, München: Langenscheidt, 1995. Bolton, S.: Probleme der Leistungsmessung. Lernfortschrittests in der Grundstufe. Berlin, München: Langenscheidt, 1996. Das Zertifikat Deutsch als Fremdsprache. München: Goethe Institut, 1995. Chráska, M.: Základy výzkumu v pedagogice. Olomouc: Univerzita Palckého, 1998. Chráska, M.: Didaktické testy: příručka pro učitele a studenty učitelství. Brno: Paido, 1999. Glaboniat, M. / Müller, M. / Schmitz, H. / Rusch, P. / Wertenschlag, L.: Profile Deutsch. Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen. Berlin, München: Langenscheidt, 1996. Průcha, J.: Pedagogická evaluace. Brno: Centrum pro další vzdělávání Masarykovy univerzity, 1996. Schmidt, R.: Tests und Prüfungen. In: Henrici, G.: Einführung in die Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache mit Videobeispielen. Band 2. Hohengehren: Schneider Verlag, 1994. Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002.
Language of instruction
German
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2009, Summer 2010, Summer 2011, Summer 2012, Summer 2013, Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015.
  • Enrolment Statistics (Summer 2008, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2008/UCJNTVJ1