UCJNVNN1 Vývoj německého jazyka

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2008
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Zdeněk Masařík, DrSc. (přednášející)
prof. PhDr. Zdeněk Masařík, DrSc. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Zdeněk Masařík, DrSc.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výklady o vývoji německého jazyka se zaměřují na přiblížení relevantních změn všech jazykových plánů (včetně syntaxe) a při jejich osvětlování se přihlíží jak k příčinám strukturním, tak i k těm, které vyplývají z komunikativních potřeb. Výklady mají také ukázat, že starší vývojové epochy jazyka stále ovlivňují moderní jazykový úzus a jsou v něm přítomny. V seminářích se práce soustřeďuje na texty raně novohornoněmecké: důraz je kladen na správnou věcnou interpretaci textu a na pochopení diachronního pohledu jazykových jevů, zejména pak těch, které vedly bezprostředně ke vzniku spisovného jazyka. Zvláštní pozornost se věnuje přínosu M. Luthera ke vzniku spisovné němčiny, a to už proto, že v současné době nejsou názory na jeho vyrovnávací vliv jednotné. Předmětem semináře je interpretace a sémantická, syntaktická a stylistická analýza ukázek starších literárních a neliterárních textů, které jsou studentům předkládány formou pracovních listů v návaznosti na obsah přednášky. Gramatické jevy jsou na podkladě textové analýzy zkoumány na základě jejich relevance pro vznik spisovné němčiny. Jednotlivé třídy textů jsou zastoupeny v reprezentativním výběru, a podle jejich relevance pro vznik spisovného jazyka. Sylabus k přednášce: 1. Rozdělení germánských jazyků, teritoriální a časové členění němčin 2. Vývoj hláskového systému - vokály, změny v dvojhláskách 3. Změny v konsonantismu, první hláskové (germánské) posouvání, Vernerův zákon, druhé (hornoněmecké) posouvání 4. Starohornoněmecké tvarosloví, starohornoněmecká syntax, souvětí 5. Střední horní němčina - vokalismus, střední horní němčina - konsonantismus 6. Středohornoněmecké tvarosloví, středohornoněmecká syntax, souvětí 7. Raná horní němčina - charakteristika, změny v hláskovém systému 8. Tvaroslovný vývoj v období rané horní němčiny 9. Syntaktický vývoj doby raně nové - charakteristika, vyjadřování volní modality 10. Vývoj souvětí 11. Vznik a vývoj německého spisovného jazyka, role M. Luthera na cestě k německému spisovnému jazyku 12. Vývoj jazyka do poloviny 20.stol. - přehled Sylabus k semináři: 1. Tatian 2. Tatian -Fortsetzung 3. Merseburger Zaubersprüche 4. Wessobrunner Hymnus und Gebet 5. Wessobrunner Hymnus und Gebet - Fortsetzung 6. Mittelhochdeutsche Dichtung : "Du bist min?" 7. Mittelhochdeutsche Dichtung "Ich zôch mir einen valken" 8. Hartmann von Aue 9. Nibelungenlied 10. M. Luther: Sendbrief vom Dolmetschen 11. M. Luther: Sendbrief vom Dolmetschen - Fortsetzung 12. Gottsched - Literarische Texte Studijní literatura a studijní pomůcky Odborná literatura k přednášce: Admoni, W.: Historische Syntax des Deutschen. Niemeyer, 1990. Masařík, Z.: Historische Entwicklung des Deutschen, Praha, 1989. Mettke, H.: Mittelhochdeutsche Grammatik. 6. Aufl. Leipzig, 1989. Schmidt, W. u.a.: Geschichte der deutschen Sprache. 6. Aufl. Stuttgart, Leipzig, 1993. Odborná literatura k semináři: Arndt, E./ Brandt G.: Luther und die deutsche Sprache. Leipzig, 1983. Besch, W.: Sprachlandschaften und Sprachausgleich im 15. Jh. Studien zur Erforschung der spätmittelhochdeutschen Schreibdialekte und zur Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache. München, 1967. Eggers, H.: Deutsche Sprachgeschichte. Drittes Buch: Das Frühneuhochdeutsche und Viertes Buch: Das Neuhochdeutsche. Reinbek bei Hamburg, 1986. Hartweg, F./ Wegera, K.J.: Frühneuhochdeutsch. Tübingen, 1989. Kettmann, G.: Frühneuhochdeutsche Texte. Leipzig, 1971. Reichmann, O./ Wegera, K.-J. (Hrsg.): Frühneuhochdeutsches Lesebuch. Tübingen, 1988.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.