UCJIT343 Italský jazykový seminář 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2017
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět navazuje na Italský jazykový seminář l. V této fázi je při četbě a rozboru italského textu pozornost soustředěna spíše do oblasti funkční syntaxe v širším slova smyslu se zaměřením na tendence k neslovesnému vyjadřování v italštině, do oblasti modální výstavby věty a na otázky informativní struktury italské výpovědi. Cílem semináře je vedle hlubšího a syntetizujícího pohledu na jazykový systém italštiny i snadnější orientace v textu spojená s rozšiřováním slovní zásoby. Rozebíraný text je obsahově volen tak, aby doplňoval poznatky v oblasti reálií Itálie. Sylabus: Soubor textů k analýze 1. Moravia, A. Gli indifferenti. Milano: Tascabili Bompiani, 1992. S. 25-41. 2. Boneschi, M. Grande illusione. I nostri anni sessanta. Milano: Mondadori, 2001. S. 3-17. 3. Boneschi, M. Grande illusione. I nostri anni sessanta. Milano: Mondadori, 2001. S. 381-395. 4. Sciascia, L. Il giorno della civetta. Milano: Adelphi, 1993. S. 14-30. 5. Di Lampedusa, T. Il gattopardo. Milano: Feltrinelli, 1993. S. 31-47. 6. Levi, P. Se questo e' uomo. Torino: Einaudi, 1989. S. 79-89. Analyzované jevy: Fáze děje a vyjadřování změny stavu, funkce členu v informativní struktuře výpovědi, slovosled jako faktor informativní struktury výpovědi, pasívum jako prostředek deagentizace a dekauzativizace, non-finitní slovesné tvary a jejich protějšky v češtině, ilokuční funkce výpovědi. Alisova, T. Strutture semantiche e sintattiche della proposizione semplice in italiano. Firenze: SGI, 1972. Klímová, E. Ordinamento lineare dell'enunciato in italiano. Linguistica Pragensia, XII/1, 2002. S. 40-49. Lakoff, R. La logica della cortesia; ovvero, bada a come parli. In: Sbis? 1978. S. 220-239. Renzi, L., Salvi, G. Grande grammatica italiana di consultazione, I. Milano: Mulino, 1991. Renzi, L., Salvi, G., Cardinaletti, A. (red.) Grande grammatica italiana di consultazione, III. Milano: Mulino, 1991. Sbis?, M. (red.) Gli atti linguistici. Milano: Feltrinelli, 1978. Požadavky: Aktivní účast na seminářích (min. 80 %) s předem zpracovaným textem.
Vyučovací jazyk
Italština
Informace učitele
https://elearning.fpf.slu.cz/course/view.php?id=124
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2013, léto 2015, léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.