ARTAVTNP36 Diplomový seminář

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
5h/p/sem+21h/s/sem. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavla Bergmannová (cvičící)
Mgr. Monika Horsáková (cvičící)
MgA. Irena Kocí (cvičící)
MgA. Tomáš Polenský, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ARTAVTNP36/A: Pá 16:25–18:00 PrPed, M. Horsáková, I. Kocí, T. Polenský, M. Zelinský
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
K zapsání předmětu nejsou určeny žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednášky jsou zaměřeny na informace o kompozici a jazykovém charakteru odborného textu. V rámci seminářů student provádí a konzultuje činnosti související s invenční a kompoziční fází tvorby diplomové práce. Orientuje se v pramenech a literatuře, provádí sběr materiálu. Stylizuje teoretickou část práce, třídí a zpracovává materiál pro část praktickou. S prohlubováním poznání o zadaném problému doplňuje a zpřesňuje teoretickou část, precizuje text, prokazuje schopnost zapracovat do vlastního odborného textu práci s primárními i sekundárními zdroji. Součástí práce je i projektová část, která obsahuje explikaci, postup a zhodnocení prací absolventského projektu.
Osnova
 • 1. Jazykové prostředky odborného textu
 • 2. Fáze tvorby odborného textu
 • 3. Kompozice odborného textu
 • 4. Práce se zdroji, prameny a odbornou literaturou
 • 5. Citace a citační norma
 • 6.–9. Individuální konzultace nad textem diplomové práce
 • 10. Prezentace rozpracovaného stavu práce před pedagogickým sborem oddělení
 • 11.–12. Individuální konzultace nad textem diplomové práce
Literatura
  povinná literatura
 • HOLOUŠOVÁ,D., KROBOTOVÁ, M. Diplomové a závěrečné práce. Olomouc, Univerzita Palackého, 2005. info
 • ČMEJRKOVÁ,S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. ISBN 80-85927-69-1. info
  doporučená literatura
 • ŠANDEROVÁ, J. a MILTOVÁ, A. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. ISBN 80-86429-50-7. info
 • SYNEK, M., SEDLÁČKOVÁ, H. Diplomová práce: metodický návod jak psát diplomové a seminární práce. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1994. ISBN 80-7079-796-7. info
Výukové metody
přednáška, seminář, individuální konzultace
Metody hodnocení
ústní prezentace (prezentace diplomové práce formou pitchingu)
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/ARTAVTNP36