UBKKDBP033 Dramatická výchova – základy oboru

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D. (přednášející)
MgA. Hana Volkmerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D. (cvičící)
MgA. Hana Volkmerová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 17:15–18:00 D1 a každý lichý čtvrtek 13:05–14:40 310
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář studenty seznámí se základy oboru dramatická výchova a jejími východisky a základními principy. Součástí bude základní orientace v historických kontextech, významných datech a událostech souvisejících s oborem. Studenti se seznámí s výraznými osobnostmi oboru. Z části bude předmět veden prakticky. Studenti si vyzkouší různé přístupy při vedení lekce či dílny s využitím principů DV. Pedagogové jim nabídnou mnohé metody a techniky DV.
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky semináře a seznámení se základními principy DV.
 • 2. Historické kontexty vzniku oboru.
 • 3. Osobnosti oboru DV a literatura.
 • 4. Metody a techniky DV a jejich dělení.
 • 5. Asociace dramacenter ČR a její členové. Komunitní centra. Divadelní lektor.
 • 6. Osobnost lektora (znalosti, dovednosti, kompetence).
 • 7. Návštěva lekce DV v praxi 1.
 • 8. Reflexe zhlédnutého.
 • 9. Návštěva jiné lekce DV v praxi 2.
 • 10. Reflexe zhlédnutého.
 • 11. Příprava vlastní lekce DV a diskuse nad přípravou.
 • 12. Realizace vlastní lekce se skupinou.
 • 13. Reflexe zhlédnutého.
 • Povinná literatura: CISOVSKÁ, H. – GALETKOVÁ, H. – KÁŇOVÁ, Ž. – KARAFFA, J. Rozvoj klíčových kompetencí dramatickou výchovou a jejich evaluace. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě / Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7368-879-0 MACKOVÁ, S. Divadlo a výchova. Brno: JAMU / Divadelní fakulta, 2016. ISBN: 978-80-7460-101-9. MACHKOVÁ, E. Jak se učí dramatická výchova: didaktika dramatické výchovy. Praha: AMU v Praze / Divadelní fakulta / Katedra výchovné dramatiky, 2007 (dotisk 2017). ISBN 978-80-7331-089-9. MACHKOVÁ, E. a kol. Projekty dramatické výchovy pro středoškoláky. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0093-2. VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 9788024718651. Doporučená literatura: CORNELL, J. Objevujeme přírodu: učení hrou a prožitkem. Překlad: Lenka Kapsová. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0145-8. FICHNOVÁ, K. – SZOBIOVÁ, E. Rozvoj tvořivosti a klíčových kompetencí dětí. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-323-9. FRANC – ZOUNKOVÁ – MARTIN. Učení zážitkem a hrou. Praktická příručka instruktora. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1701-9. GARDNER, H. Dimenze myšlení: Teorie rozmanitých inteligencí. Praha: Portál, 1999. ISBN 8071782793. KOVALIKOVÁ, S. Integrovaná tematická výuka – model. Kroměříž: Spirála, 1995. ISBN 80-901873-1-5. SVOZILOVÁ, D. Analýza strukturované dramatické hry v kontextu dramatické výchovy. Brno: JAMU, 2005. ISBN 8086928101. MACKOVÁ, S. Dramatická výchova. Brno: JAMU, 2004. ISBN 8085429934. MACHKOVÁ, E. Metodika dramatické výchovy. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2007. ISBN 978-80-901660-9-0. MACHKOVÁ, E. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: IPOS, 1998. ISBN 80-7068-103-9. WAY, B. Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Praha: ISV, 1996. ISBN 8085866161.
Výukové metody
Přednáška, seminář.
Metody hodnocení
Účast na seminářích (75 %). Aktivní přístup. Účast na lekcích dramatické výuky v praxi. Vypracování úkolů zadaných pedagogem v průběhu semestru. Písemná příprava jedné výukové lekce dramatické výchovy dle pedagogem zadaných parametrů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023, léto 2024.