UCJNCOBP20 Seminář k bakalářské práci 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2022
Rozsah
0/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mathias Becker, M.A. (cvičící)
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům formou seminární výuky odbornou podporu při vypracovávání bakalářské práce. Předmět je založen na osobních konzultacích posluchačů s vedoucím práce. V jejich rámci se studenti seznamují s formálními náležitostmi pro psaní odborných kvalifikačních textů. Předmět je orientován také na formulaci cílů práce a výběr vhodných informačních zdrojů. Posluchači se dále seznamují se zásadami citační etiky a realizací a vyhodnocováním empirických šetření. Student bude následně schopen aplikovat nabyté kompetence při psaní odborného textu a formulovat závěry a doporučení plynoucí z provedeného výzkumu. Konzultace ke konkrétním pracím vedou jednotliví vedoucí práce.
Výstupy z učení
Student bude znát formální náležitosti pro psaní odborných kvalifikačních textů.
Osnova
  • -
Literatura
    povinná literatura
  • Zbíral, R.: Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009.
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
konzultace s vedoucím práce, předložení části práce dle dohody s vedoucím práce
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2023, léto 2024.