UCJIOPBP16 Odborná praxe 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
160 hod / sem. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jaroslava Malá (cvičící)
Garance
Mgr. Jaroslava Malá
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem odborné praxe je získání praktických dovedností a aplikace teoretických poznatků v praxi za účelem zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a případně také získání podkladů pro zpracování bakalářské práce v přímé vazbě na studijní program. Odborná praxe je realizována u společností buď na základě individuálního výběru studentů, nebo probíhá u subjektů, se kterými má FPF smlouvu o zajištění odborné praxe. Studenti budou vykonávat praxi na pozicích, kde budou moci mimo jiné využít své jazykové znalosti a získat představu o chodu jednotlivých součástí dané instituce nebo firmy.
Výstupy z učení
Student má představu o fungování jednotlivých součástí dané instituce nebo firmy, umí uplatnit v praxi jazykové a teoretické znalosti získané studiem. Student bude po absolvování odborné praxe schopen se zapojit kvalifikovaně do činnosti na pracovišti, kde odbornou praxi absolvoval.
Osnova
  • Bude se jednat o činnosti jako je například příprava programu pro zahraniční partnery, tvorba návrhu přeshraniční spolupráce, překlady obchodní a úřední korespondence a jiných materiálů, provádění v cizím jazyce, tlumočení delegacím, tvorba prezentací, příprava na přijímací pohovor, nácvik týmové práce a komunikace ve skupině. Konkrétní náplň praxe se liší dle zaměření jednotlivých institucí, ve kterých je vykonávána.
Literatura
    doporučená literatura
  • Studijní literatura bude specifikována vyučujícím v závislosti na zvolené firmě/instituci a pracovní pozici, kterou bude student vykonávat.
Výukové metody
odborná praxe ve firmách a institucích
Metody hodnocení
Odevzdání zprávy o průběhu odborné praxe, potvrzení o absolvování praxe, kladné hodnocení odborné praxe.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2023/UCJIOPBP16