UCJNCOBP06 Úvod do literatury

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Čt 9:45–11:20 M7
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UCJNCOBP06/A: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Urbanec
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem přednášky je seznámit posluchače se základními pojmy literární vědy a s německou odbornou terminologií. Dalším cílem je ukázat posluchačům na krátkých modelových textech postup při analýze konkrétních literárních textů (lyrika, epika, drama). Důležitou roli hrají v této souvislosti úkoly, které posluchači vypracovávají doma podle pokynů vyučujícího a které navazují na modelové analýzy provedené v prezenční formě výuky.
Výstupy z učení
Student dokáže definovat základní pojmy literární vědy a zná německou odbornou terminologii. Student dokáže tuto terminologii aplikovat na praktický literární text.
Osnova
  • 1. Vymezení pojmu literatura 2. Analýza postav 3. Analýza obsahu 4. Analýza verše (metrika) 5. Analýza výrazových prostředků (rétorika a stylistika) 6. Literární druhy 1 (lyrika) 7. Literární druhy 2 (epika) 8. Literární druhy 3 (drama) 9. Literární teorie a metody literárněvědné práce 10. Cvičení k metrice 11. Cvičení k rétorice 12. Cvičení ke stylistice 13. Shrnutí
Literatura
    povinná literatura
  • Schneider, J.: Einführung in die moderne Literaturwissenschaft. Bielefeld: Aisthesis-Verlag, 2008.
    doporučená literatura
  • Jeßing B. / Köhnen R.: Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft. Stuttgart / Weimar: Metzler, 2012.
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
písemný test
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2024.