UCJNCOBP09 Angličtina 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Hájek (cvičící)
Mgr. Barbora Hamplová (cvičící)
PhDr. René Kron, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJNCOBP09/A: Út 14:45–16:20 H3, B. Hamplová
UCJNCOBP09/B: Út 16:25–18:00 H3, B. Hamplová
UCJNCOBP09/C: Po 17:15–18:50 H3, B. Hamplová
UCJNCOBP09/D: St 16:25–18:00 H3, P. Hájek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Angličtina 2 navazuje na předmět Angličtina 1 a jeho cílem je i nadále rozvíjet již získané znalosti studentů. Důraz je kladen na gramaticko-lexikální stránku jazyka a harmonický rozvoj všech čtyř jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) tak, aby studenti srozumitelně a gramaticky správně komunikovali v běžných situacích ústní i písemnou formou na dané jazykové úrovni. Probíraná témata odrážejí okruhy lekcí tři a čtyři doporučené literatury. Tato témata budou rozšířena o další doplňkové materiály odrážející specifické potřeby studentů tak, aby prohlubovaly znalosti týkajících se anglicky mluvících zemí v Evropě i ve světě a upevňovaly vědomí existence rozlišných kultur a společností současného multikulturního světa. Předmět je zakončen ústní zkouškou z probraného učiva.
Výstupy z učení
Na konci kurzu student prokáže: - dosažení jazykové úrovně B 1.2 dle Společného evropského referenčního rámce, - schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni B2.1 o tématech a činnostech nejen z běžného života, ale také v situacích vyššího sociálního charakteru, např. studium, cestování, atp. - schopnost argumentovat v neformálním i ve formálním diskursu o známých i méně známých tématech za použití vhodné slovní zásoby, - schopnost rozeznat a použít různé typy zejména neformálních funkčních stylů, - schopnost komunikovat v písemném projevu neformální korespondenci na řadě typů osobních dopisů či elektronických zpráv, ale také ve formálním písemném styku při psaní životopisu, pozvánky či rezervace, - schopnost používat gramatické jevy na dané úrovni, - schopnost sledovat prezentaci na různá témata, zapojit se do diskuse, přednést prezentaci na známé téma z oboru.
Osnova
 • 1. Mobile phones, modern manners, sentence stress
  2. Must, have to, should, obligation
  3. Describing people, look or look like
  4. Adjectives, so, sentence stress
  5. Can, could, be able to, ability, possibility
  6. Revise and check Unit 3
  7. Education, school, pronunciation
  8. First conditional and future, time clauses + when, until, etc.
  9. Houses, sentence stress
  10. Second conditional, get,
  11. Friendship, usually, used to
  12. Revise and check Unit 4
  13. Final test
Literatura
  povinná literatura
 • Oxenden, Latham-Koenig, Seligson. New English File Intermediate, Oxford 2009. Student´s Book + Workbook. info
  doporučená literatura
 • MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge, 2006. ISBN 0521537622
 • REDMAN, S. English Vocabulary in Use, pre-intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. ISBN 0-521-55737-2
Výukové metody
Nácvik jazykových/komunikačních dovedností (ústní i písemnou formou) Skupinová a kooperativní výuka.
Metody hodnocení
Písemný test. Ústní zkouška. Docházka na semináře (75%), aktivní přístup.
Informace učitele
Předmět je ukončen zápočtem, který studenti získají na základě domácí přípravy, aktivní účasti v seminářích a písemného testu (70% úspěšnost). Studenti tohoto předmětu mají závaznou 75% docházku. Předmět může být zapsán pouze po získání zápočtu z předcházejícího semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2024.