ARTAVTNP22 Týmová práce

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Kristína Pupáková (přednášející)
MgA. Kristína Pupáková (cvičící)
Garance
Mgr. Pavla Bergmannová
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 17:15–18:00 KINO
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ARTAVTNP22/A: Út 18:05–19:40 KINO, K. Pupáková
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je propojení teoretických poznatků týkajících se problematiky týmové práce s konkrétními praktickými aplikacemi nabytých znalostí. Studenti se nejprve seznámí se specifiky a klíčovými koncepty týmové práce (principy výběru členů týmu a jeho vedení, vymezení rolí členů týmu, jejich vliv na efektivnost práce). V seminární části výuky, která bude probíhat zčásti formou samostatné práce a z části pod vedením pedagoga v rámci individuálních konzultací, se pak studenti zapojí v různých rolích a pozicích do jednotlivých uměleckých projektů (např. filmová tvorba, realizace divadelních inscenací či scénických čtení, organizace oborově zaměřených festivalů, výstav, realizace studentského časopisu atp.). Podmínkou absolutoria předmětu je zdařilá realizace těchto projektů, která konkrétně ověří schopnosti týmové práce studentů. Smyslem předmětu je rozvíjet dispozice studentů pro společnou kreativní spolupráci a získat praktické zkušenosti z tvůrčího procesu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
1. definovat základní týmové dovednosti, strukturu, role týmu a důležité aspekty pro efektivní týmovou spolupráci
2. vymezit a na základě praktických aktivit cvičení zhodnotit své postavení v rámci studijní skupiny z hlediska týmových rolí, komunikace či spolupráce
Osnova
 • 1. Úvod do teorie týmové práce.
 • 2. Cíle a normy. Vedení a řízení.
 • 3. Umění budování týmu: struktura, stavba skupiny. Pozice a role. Atmosféra ve skupině.
 • 4. Proces řešení problému týmovou prací.
 • 5. Týmová práce a profesionální etika.
 • 6. Jak dosáhnout efektivity týmové práce.
 • 7. Týmová práce v rámci realizace kulturního festivalu.
 • 8. Týmová práce v rámci realizace filmového díla.
 • 9. Týmová práce v rámci realizace divadelní inscenace.
 • 10.–12. Praktická realizace projektu (festival, filmové dílo, divadelní inscenace, scénické čtení).
 • 13. Opakování
Literatura
  povinná literatura
 • FRIEDLOVÁ, M. (ed.). Umění: prostor pro život a hru. Manažer mediace umění. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008.
 • SMOLÍKOVÁ, M. Management umění. Praha: VŠUP, 2008. info
 • DVOŘÁK, J. Malý slovník managementu divadla. Praha: Pražská scéna, 2005. info
  doporučená literatura
 • STUCHLÍK, R. Tým snů. Praha: Grada, 2008.
 • VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000.
 • ADAIR, J. E. Vytváření efektivních týmů. Praha: Management Press, 1994.
 • ŽÁK, P. Kreativita a její rozvoj. Brno: Computer Press, 2004.
 • ADAIR, J. E. Jak efektivně vést druhé: Příručka sebezdokonalování pro manažery. Praha: Management Press, 1993.
 • KAISER, M. M. Strategické plánování v umění. Praha: Institut umění, 2009. info
 • BĚLOHLÁVEK, F. Jak vést svůj tým. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-1975-7. info
 • PLAMÍNEK, J. Komunikace a prezentace : umění mluvit, slyšet a rozumět. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2706-6. info
 • HAYES, N. Psychologie týmové práce. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-983-6. info
 • BELZ, H., SIEGRIST M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2001. info
  neurčeno
 • MYERS, D, G. Sociální psychologie. Brno: Edika, 2016.
Výukové metody
Skupinová práce, modelové situace, skupinová diskuse, prezentace, skupinové projekty, studium literatury, domácí příprava.
Metody hodnocení
1. Aktivní účast v přednáškách a seminářích (70% účast).
2. Práce na úkolu během semestru, komunikace s ostatními členy týmu. Aktivní zapojení do průběžných konzultací.
3. Odevzdání zadaného úkolu, prezentace a obhájení projektu na závěrečné schůzce (samostatně či v týmu).
4. Písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021.