UCJANGBP22 Prezentační dovednosti

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Libor Práger, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Libor Práger, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJANGBP22/A: St 15:35–17:10 M9, L. Práger
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář je zaměřen na tvorbu prezentací v anglickém jazyce. Pozornost bude věnována jednotlivým částem struktury prezentace (úvod, informační jádro, závěr), se zvláštním zaměřením na užitečné techniky a jazykové prostředky (výrazy, fráze, vazby a obraty). Po absolvování předmětu bude student schopen vytvářet logicky strukturované a informačně hodnotné prezentace v anglickém jazyce. Prostřednictvím výkladu i projektové práce (tvorba vlastních prezentací na zadaná témata) se naučí používat techniky a jazykové prostředky sloužící mj. k získání a udržení pozornosti publika nebo k posílení soudržnosti prezentovaných informací. Pozornost bude věnována též prezentaci numerických dat (čísla, hodnoty, jejich vývoj a trendy) a jejich grafickému ztvárnění (grafy, tabulky, diagramy atd.).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout hlavní rysy úspěšných prezentací;
- určit a popsat vhodné výrazové prostředky úspěšné prezentace
- popsat faktory, jež ovlivňují úspěšnost prezentace;
- aplikovat teoretické poznatky na přípravu a přednesení vlastní prezentace
Osnova
  • 1. Prezentace jako komunikace a komunikát. 2. Faktory ovlivňující úspěšnost prezentace: forma, struktura a obsah, prostor, čas, kontext, publikum. 3. Úvod prezentace: strategie, techniky a jazykové prostředky pro získání pozornosti publika. 4. Informační jádro prezentace: výběr, řazení a forma prezentace dat. 5. Informační jádro prezentace: přechod mezi informacemi (transition), jazykové prostředky pro posílení soudržnosti a návaznosti informací, techniky pro udržení pozornosti publika. 6. Závěr prezentace: strategie, techniky a jazykové prostředky pro účinné shrnutí; práce s dotazy. 7. Představení prezentací, diskuse a zpětná vazba. 8. Představení prezentací, diskuse a zpětná vazba. 9. Práce s numerickými daty: číselné údaje v angličtině, nácvik jejich prezentace. 10. Práce s numerickými daty: vývoje a trendy hodnot, jazykové prostředky, nácvik jejich prezentace. 11. Grafické ztvárnění numerických dat: grafy, tabulky, diagramy ad.; techniky a jazykové prostředky. 12. Představení prezentací, diskuse a zpětná vazba. 13. Představení prezentací, diskuse a zpětná vazba.
Literatura
    povinná literatura
  • Ledden, E. (2017). The Presentation Book. 2nd ed. Harlow: Pearson. Kabátek, A. and O. Lošťáková. (2010). Obchodní a manažerská prezentace. Praha: Grada.
Výukové metody
Seminář, prezentace
Metody hodnocení
Aktivní účast v semináři, příprava a představení vlastní prezentace
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, zima 2022, zima 2023.