UCJANGBP29 Academic Writing

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Marie Crhová, Ph.D., MA (cvičící)
Garance
Mgr. Marie Crhová, Ph.D., MA
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět navazuje na Nácvik psaní, v němž jsou probírány základní dovednosti písemného projevu v angličtině. Předmět Academic Writing tyto dovednosti systematicky rozvíjí a zaměřuje se na specifika anglicky psaných odborných textů. Významnou součástí výuky je společné představení a hodnocení písemných projevů studentů. Kurz je taktéž koncipován jako příprava na zpracování bakalářské práce, proto bude pozornost věnována i psaní abstraktu, úvodu a závěru, formulaci hypotéz. Pozornost je dále věnována revizi textu i ústní prezentaci výsledků výzkumu.
Výstupy z učení
Student bude schopen napsat akademický odborný text
Osnova
 • 1. Zacházení s primárními a sekundárními zdroji: Citace a parafráze. Citační norma.
 • 2. Informační zdroje.
 • 3. Typy akademických textů a jejich specifika.
 • 4. Akademický text: základní náležitosti.
 • 5. Výběr a formulace tématu, osnova práce.
 • 6. Psaní a přepisování, jak prezentovat myšlenky (psaní jako proces, psaní první verze a dalších verzí).
 • 7. Struktura textu: anotace, abstrakt bakalářské práce.
 • 8. Struktura textu: úvod, závěr eseje a bakalářské práce.
 • 9. Struktura textu: odstavec, tzv. topic sentence, struktura odstavce; koheze a koherence, spojovací výrazy a fráze.
 • 10. Revize textu.
 • 11. Prezentace myšlenek a argumentů, volba slov, práce se zdroji informací, délka textu.
 • 12. Prezentace výsledků, obhajoba závěrečné práce.
 • 13. Společné zhodnocení zadaných úkolů.
Literatura
  povinná literatura
 • Bailey, Stephen. Academic writing: a handbook for international students. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. ISBN 978-1-138-04874-4. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
docházka, vypracovávání úkolů
Vyučovací jazyk
Angličtina
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, zima 2022, zima 2023.