UCJIOPBP03 Fonetika a fonologie italštiny

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2020
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz se soustřeďuje na obecné problémy fonetiky. Cílem je ukázat studentům význam fonetických poznatků pro pochopení jazyka a pro správnou výslovnost italštiny, jakož i seznámit s terminologií a se základními otázkami produkce a percepce řeči. Na obecně zaměřenou přednášku navazuje speciální kurz fonetických cvičení soustředěný jednak na základní terminologii předmětu v italštině, jednak na specifické otázky italské výslovnosti.
Výstupy z učení
Používat základní terminologii, studovat klasifikaci italských hlásek a dokázat popsat italský vokalický a konsonantický systém včetně fonetického přepisu.
Osnova
  • 1. Fonetika, její postavení v rámci lingvistiky, organogenetický základ řeči 2. Fonetická transkripce, její smysl 3. Základní rysy výslovnosti spisovné italštiny 4. Klasifikace hlásek z hlediska způsobu a místa tvoření 5. Systém italských vokálů 6. Italské diftongy, semivokály, semikonsonanty 7. Systém italských konsonantů 8. Segmentace promluvy. Slabika, slovo, věta; 9. Povaha a umístění přízvuku v italštině 10. Prozodické prostředky řeči, melodie a intonace 11. Hlásky v řetězcích, změny hlásek v proudu řeči 12. Rafforzamento 13. Elize, apokopa
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
písemná zkouška
Informace učitele
https://elearning.fpf.slu.cz/course/view.php?id=1972
Požadavky ke zkoušce: Viz opora Fonetika a fonologie italštiny Předmět je ukončen zkouškou, při které student prokáže znalosti odpovídající rozsahu povinné literatury. Povinná literatura: Studijní materiál v elektronické podobě MOODLE Radimský, J. Fonetika italštiny. Praha: Karolinum, 2018. Černý, J. Úvod do studia jazyka. Olomouc: Rubico, 1998. Krčmová, Marie. 2. doplněné. Brno: Masarykova univerzita Eplortál, 2008. Pačesová, J. Fonetika italštiny. Brno: FF MU, 1992. Doporučená literatura: Albano Leoni, F., Maturi, P. Manuale di fonetica. Roma: Carocci, 2002. Canepari, Introduzione alla fonetica. Torino: Einaudi, 1979. Pačesová, J. a kol. Úvod do fonetiky románských jazyků. Praha 1980.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, zima 2022, zima 2023.