UCJIOPBP17 Italian syntax

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2020
Extent and Intensity
1/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.
Institute of Foreign Languages – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Prerequisites (in Czech)
TYP_STUDIA ( B )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Přednáška italské syntaxe je zaměřena na zásadní problémy spojené se strukturou italské věty jednoduché a souvětí. Důsledně se odlišuje pojem „věta“ od pojmu „výpověď“. Vytváří se tak možnost analýzy na rovině formální syntaxe, na rovině sémantické až po rovinu pragmatickou. Z hlediska formální syntaxe je výklad zaměřen na strukturu věty a větné členy, na rovině sémantické je sledována funkce diateze. Posun od formální syntaxe k rovině pragmatické představuje klasifikace větných a výpovědních typů, popis jejich modálních schémat a výčet faktorů komunikační situace. V oblasti souvětí se hlavní pozornost zaměřuje na vztahy koordinace a subordinace a klasifikaci závislých vět. Studované jevy se procvičují na cvičeních a rozborech textů.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Che cosa è la sintassi? Sintassi a tre livelli: livello sintattico, livello semantico, livello pragmatico; Struttura della frase; sintagma; 2. Frase predicativa, frase presentativa; 3. Il verbo – centro sintattico e semantico della frase; Elementi della frase; 4. Funzioni sintattiche; Soggetto, predicato; Struttura del predicato; 5. Ordine dei costituenti nella frase italiana; 6. Tipi di frase I; frase dichiarativa e interrogativa; frase iussiva e frase ottativa; 7. Frase complessa. Coordinazione. Subordinazione. Proposizione subordinata (dipendente); 8. Classificazione formale e funzionale delle frasi dipendenti; 9. Proposizione soggettiva, proposizione oggettiva. Proposizione relativa. 10. Frasi circostanziali I (avverbiali); 11. Frasi circostanziali II: proposizione causale, finale, consecutiva; 12. Proposizione concessiva, temporale, comparativa; 13. Modalità della frase dipendente.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
  • Enrolment Statistics (Winter 2020, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2020/UCJIOPBP17