UCJNCOBP17 Německá lexikologie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. (přednášející)
doc. Dr. phil. Veronika Kotůlková (cvičící)
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška se zabývá slovem z hlediska všech lexikologických disciplín a je koncipována na základě jazykové konfrontace češtiny a němčiny. Posluchači se seznamují s charakteristickými rysy německé slovní zásoby a s německými slovotvornými modely. Pozornost je zaměřena především na problémové otázky německé lexikologie, kterými jsou např. problematika produktivity a aktivity slovotvorných modelů, otázka synonymie a používání cizích slov v současném německém jazyce. Přednáška se soustřeďuje rovněž na aktuální otázky německé slovotvorby, k nimž patří především tvoření stále častěji se vyskytujících zkratkových slov v němčině. Tato tendence je patrná rovněž v oblasti složenin, kterým přes jejich četnost předchází velmi často proces zkracování. Výklad je zaměřen na používání těchto slov v psané i mluvené podobě současného jazyka. Seminář navazuje na látku probíranou na přednášce a soustřeďuje se na praktickou analýzu probíraných jevů formou připravených pracovních listů. Posluchači se ve cvičení lexikální analýzy seznamují s relevantními slovníky a učí se pracovat se slovníkovými hesly.
Výstupy z učení
Student prokazuje znalost charakteristických rysů německé slovní zásoby a německých slovotvorných modelů.
Osnova
  • 1. Vymezení pojmu ‚lexikologie‘ 2. Lexikologické disciplíny 3. Lexikografie 4. Obsahová stránka slova 5. Lexikální sémantika 6. Významové relace I 7. Významové relace II 8. Slovotvorba v němčině: kompozice 9. Slovotvorba v němčině: derivace 10. Slovotvorba v němčině: konverze 11. Slovotvorba v němčině: zkratky 12. Členění slovní zásoby: jazykové variety 13. Dynamika slovní zásoby: změna významu slov
Literatura
    povinná literatura
  • Schlaefer, M.: Lexikologie und Lexikographie. Eine Einführung am Beispiel deutscher Wörterbücher. Berlin: Erich Schmidt, 2002.
    doporučená literatura
  • Römer, Chr. / Matzke, B.: Der deutsche Wortschatz. Tübingen: Narr, 2010.
  • Kühn, I. / Wiktorowicz, J. (Hrsg.): Lexikologie. Halle: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 1991.
Výukové metody
přednáška, seminář
Metody hodnocení
písemný test, docházka (75%)
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2022, zima 2023.