UIMOIBP023 Angličtina 3

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D.
Ústav informatiky – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UIMOIBP023/A: Po 16:25–18:00 H6, G. Entlová
Předpoklady
Předmět Angličtina 3 navazuje na předmět Angličtina 2 - úspěšné zakončení předmětu Angličtina 2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Angličtina 3 navazuje na předmět Angličtina 2 a jeho cílem je i nadále rozvíjet již získané znalosti studentů. Důraz je kladen na gramaticko-lexikální stránku jazyka a harmonický rozvoj všech čtyř jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) tak, aby studenti srozumitelně a gramaticky správně komunikovali v běžných situacích ústní i písemnou formou na dané jazykové úrovni. Probíraná témata odrážejí okruhy pět a šest doporučené literatury. Tato témata budou rozšířena o další doplňkové materiály odrážející specifické potřeby studentů tak, aby prohlubovaly znalosti studovaného oboru, ale také znalosti o anglicky mluvících zemích v Evropě i ve světě a upevňovaly vědomí existence rozlišných kultur a společností současného multikulturního světa. Předmět je zakončen zápočtovým testem. Výstupní úroveň předmětu odpovídá stupni B1+ a cílem celé série předmětů Angličtina I-V je, aby studenti dosáhli jazykové úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Výstupy z učení
Na konci kurzu student prokáže: - dosažení jazykové úrovně B 1.2 dle Společného evropského referenčního rámce, - schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni B2.1 o tématech a činnostech nejen z běžného života, ale také v situacích vyššího sociálního charakteru, např. studium, cestování, atp. - schopnost argumentovat v neformálním i ve formálním diskursu o známých i méně známých tématech za použití vhodné slovní zásoby, - schopnost rozeznat a použít různé typy zejména neformálních funkčních stylů, - schopnost komunikovat v písemném projevu neformální korespondenci na řadě typů osobních dopisů či elektronických zpráv, ale také ve formálním písemném styku při psaní životopisu, pozvánky či rezervace, - schopnost používat gramatické jevy na dané úrovni, - schopnost sledovat prezentaci na různá témata, zapojit se do diskuse, přednést prezentaci na známé téma z oboru.
Osnova
  • Sylabus: 1. What’s on (television vocabulary: phrasal verbs, types of programme) 2. Present perfect simple (past experiences, giving news + just, use of yet, already, irregular verbs) 3. Multiple choice reading (getting an overall idea, organization of the text, elimination of options and re-reading) 4. The country in other countries (country vocabulary: nature, country vs. countryside) 5. On a farm (present perfect continuous, recently/lately, for/since, all day/all morning/all week, etc.) 6. Writing an informal e-mail (thanking someone for an e-mail, mentioning previous emails and asking to reply) 7. Practical English: (social English phrases for making a police report) 8. Do it yourself (DIY vocabulary: tools and things for repairs, things around the house, verb phrases, synonyms) 9. Brilliant uses for everyday things (expressing obligation, necessity, prohibition, advice) 10. At your service (restaurant vocabulary: things on the table, things people do in restaurants) 11. Customer service crimes (can, could be able to for ability, possibility, and permission, deduction) 12. Revision (grammar and vocabulary of Unit 5 and 6, “The history of flat-pack furniture” – a short film) 13. Final test
Literatura
    povinná literatura
  • LATHAM-KOENIG, Ch, C OXENDEN a M BOYLE. English File Intermediate Plus Student’s Book. Oxford: Oxford University Press, 2014. ISBN 978-0-19-455831-0. info
    doporučená literatura
  • MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge, 2006. ISBN 0521537622. info
  • REDMAN, S. English Vocabulary in Use, pre-intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. ISBN 0-521-55737-2. info
Výukové metody
Nácvik jazykových/komunikačních dovedností (ústní i písemnou formou) Skupinová a kooperativní výuka.
Metody hodnocení
Písemný zápočtový test. Docházka na semináře (75%), aktivní přístup.
Informace učitele
Předmět je ukončen zápočtem, který studenti získají na základě domácí přípravy, aktivní účasti v seminářích a písemného testu (70% úspěšnost). Studenti tohoto předmětu mají závaznou 75% docházku.
Předmět může být zapsán pouze po získání zápočtu z předcházejícího semestru.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2023.