UCJNCOBP18 Německá literatura 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 13:05–13:50 PrPed
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UCJNCOBP18/A: Út 13:55–14:40 PrPed, M. Urbanec
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět navazuje na Německou literaturu v kontextu a rozšiřuje přehled dějin německé literatury o znalost nejvýznamnějších aspektů jednotlivých literárních epoch a proudů, a to od Výmarské republiky do znovusjednocení Německa. Ani zde nezůstává stranou politický a kulturní kontext, ve kterém probíraná literatura vznikala, a motivovat je k přemýšlení o souvislostech mezi literaturou (uměním) a okolním prostředím. Teoretická část výuky je doplněna systematickou prací s literárními texty, na kterých je dotyčný kontext dobře patrný a které se mohou stát výchozím bodem pro širší diskuzi.
Výstupy z učení
Student dokáže vyjmenovat a detailně popsat nejvýznamnější směry v německé literatuře od Výmarské republiky do znovusjednocení Německa. Student dokáže detailně popsat politický a kulturní kontext, ve kterém literatura vznikala. Student je schopen diskutovat o vlivu okolního prostředí na literaturu.
Osnova
 • 1. Výmarská republika: literatura „Nové věcnosti“ 2. Nacistické Německo 1: nacionálněsocialistická literatura 3. Nacistické Německo 2: literatura vnitřní emigrace 4. Exilová literatura 5. „Literatura holoseče“ 6. Romanopisci rané Spolkové republiky 1: Wolfgang Koeppen 7. Romanopisci rané Spolkové republiky 2: Günter Grass 8. Romanopisci rané Spolkové republiky 3: Heinrich Böll 9. Literatura v okolí protestního hnutí 68 10. Literatura „Nové subjektivity“ 11. Literatura z NDR: Christa Wolf 12. Současná politická lyrika: Günter Grass 13. Shrnutí
Literatura
  povinná literatura
 • Schnell, R.: Deutsche Literatur von der Reformation bis zur Gegenwart. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2011.
  doporučená literatura
 • Forster, H.: Deutsche Literaturgeschichte. Band 12, Die Gegenwart 1968-1990. München: Deutscher Taschenbuch-Verlag, 1998.
 • Leiss, I.: Deutsche Literaturgeschichte. Band 9, Weimarer Republik 1918-1933. München: Deutscher Taschenbuch-Verlag, 2003.
 • Forster, H.: Deutsche Literaturgeschichte. Band 11, Die Nachkriegszeit 1945-1968. München: Deutscher Taschenbuch-Verlag, 1995.
 • Riegel, P.: Deutsche Literaturgeschichte. Band 10, Drittes Reich und Exil 1933-1945. München: Deutscher Taschenbuch-Verlag, 2000.
 • Glaser, H.: Kleine Kulturgeschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert. München: Beck, 2002.
Výukové metody
přednáška, seminář
Metody hodnocení
písemný test, docházka (75%)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJNCOBP18